Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení

Vážení,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Zpracovatel osobních údajů

FaceUp Technology s.r.o., IČO: 061 42 630, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100325 (dále jen „My“ nebo také „Zpracovatel“).

Můžete nás kontaktovat:

  1. poštou na adrese FaceUp Technology s.r.o., Údolní 33, 602 00 Brno;
  2. e-mailem na adrese info@nntb.cz.

Správce

Organizace, společnost, zařízení či jiná instituce či osoba, jíž se Vámi činěné oznámení týká a která má s námi uzavřen smluvní vztah o poskytování služby aplikace NNTB za účelem příjímání, administrace a zpracování oznámení (dále jen „Správce“). Správce je povinen Vám poskytnout kompletní informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Zpracovatele jmenován.

Osobní údaje, jež o Vás zpracováváme

V souvislosti s podáním oznámení prostřednictvím formuláře skrze webovou aplikaci www.app.nntb.cz nebo mobilní aplikaci (dále jen „Aplikace“) nezpracováváme Vaše osobní údaje, ledaže nám takové údaje o sobě dobrovolně sdělíteSdělení jakýchkoliv Vašich osobních údajů je však zcela dobrovolné a není podmínkou pro podání oznámení – může se typicky jednat o identifikační a kontaktní jméno a jiné údaje související s podáním oznámení prostřednictvím formuláře v Aplikaci a jednáními s tím spojenými, a to v závislosti na zvoleném způsobu podání oznámení.

Způsoby podání oznámení

Pokud se rozhodnete podat oznámení, můžete tak vždy učinit písemně prostřednictvím formuláře v Aplikaci.

Dále nahráním hlasové zprávy prostřednictvím záznamníku přímo v Aplikaci, kdy v takovém případě bude Váš hlas automaticky strojově upraven, abychom zachovali Vaši anonymitu a nikomu neprozradili Vaši identitu na základě zvukového záznamu.

Oznámení lze podat také telefonicky (hot-line), nahráním Vašeho oznámení ve formě hlasové zprávy, a to vytočením telefonního čísla automatizované telefonní linky, které je uvedeno ve formuláři pro podání oznámení – v tomto případě však z technických důvodů není možné strojově upravit záznam Vašeho hlasu.

Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Pakliže nám dobrovolně poskytnete v souvislosti s podáním oznámení Vaše osobní údaje, účelem jejich dalšího zpracování je zpracování Vašeho oznámení podaného prostřednictvím formuláře v Aplikaci a/nebo prostřednictvím formuláře, k němuž získáte přístup prostřednictvím přímého hypertextového odkazu, který Vám poskytne Vaše organizace, a/nebo obdobně prostřednictvím QR kódu, tedy pro umožnění využívání služeb Zpracovatele, mezi které spadá přijímání zpráv (oznámení) prostřednictvím formuláře od třetích osob a jejich následné uložení do aplikace provozované Zpracovatelem a jejich zpřístupnění registrované organizaci prostřednictvím profilu či zaslání v podobě zašifrovaného dokumentu. 

Poučení o Vaší dobrovolnosti poskytnout osobní údaje

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a nejste k tomu tedy povinen/a.

Příjemci nebo kategorie příjemců dobrovolně sdělených osobních údajů

Pokud se rozhodnete nám dobrovolně poskytnout Vaše osobní údaje v souvislosti s podáním oznámení, ačkoliv takové poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a nejste k tomu povinen/a, nemáme v úmyslu je předávat dalším osobám. Pro účely zpracování Vašeho oznámení budou Vámi poskytnuté osobní údaje zpřístupněny Správci, a v případě nutné potřeby dalším úzce spolupracujícím smluvním partnerům (např. poskytovatel IT služeb, advokáti apod.), a to jen v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování Vašeho oznámení. Předpokladem takového sdílení Vašich osobních údajů je vždy uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s každým takovým naším smluvním partnerem, která bude garantovat nejvyšší standard ochrany Vašich osobních údajů.

Můžeme ve zcela výjimečných případech Vaše osobní údaje v nutném rozsahu předat státním orgánům (zejména orgánům činným v trestním řízení, soudům a správci daně), avšak vždy v souladu s právními předpisy a pouze za předpokladu, že nám právní předpisy takovou povinnost ukládají anebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám a dbáme na nejvyšší možný standard zabezpečení Vašich osobních údajů, které nám nejen v souvislosti s podáním oznámení dobrovolně předáváte.

Předávání dobrovolně sdělených osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předávat osobní údaje organizaci mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

Doba uložení dobrovolně sdělených osobních údajů

Vaše dobrovolně sdělené osobní údaje uchováváme po dobu pěti (5) let od podání oznámení. Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých Vašich osobních údajů. 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich dobrovolně sdělených osobních údajů

V souvislosti s prováděným zpracováním Vašich dobrovolně poskytnutých osobních údajů máte u Správce následující práva:

  • právo přístup k Vašim osobním údajůmprávo získat kopii Vašich osobních údajů;
  • právo na opravu Vašich osobních údajů;
  • právo na výmaz;
  • právo na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí osoby;
  • právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Pokud si přejete získat související informace či uplatnit jednotlivá práva, kontaktujte, prosím, Správce – tedy Vaši organizaci.

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.
 

NOVINKY O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ