Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel FaceUp Technology s.r.o., IČO: 061 42 630, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100325 (dále jen „Provozovatel“ nebo „FaceUp“).

Provozovatele můžete kontaktovat:

 1. poštou na adrese FaceUp Technology s.r.o., Údolní 33602 00 Brno;
 2. e-mailem na adrese info@nntb.cz; nebo
 3. jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti vznikající v souvislosti s užíváním služeb Provozovatele prostřednictvím uživatelských rozhraní dostupných na internetových stránkách www.admin.nntb.cz nebo www.upozorneni.nntb.cz (dále jen „Internetové stránky“) a/nebo mobilní aplikace FaceUp, dostupné v obchodech Google Play a App Store (dále jen „Aplikace“) osobou, která se zaregistruje prostřednictvím internetových stránek www.nntb.cz a/nebo Aplikace a uzavře s Provozovatelem smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Klient“), jejímž předmětem je poskytnutí služby, pomocí které Provozovatel zejména přijímá zprávy (oznámení) od třetích osob a následně je ukládá do Aplikace a tyto  údaje zpřístupňuje Klientovi prostřednictvím profilu či zasláním v podobě zašifrovaného dokumentu, čímž Klient využívá Internetové stránky a/nebo Aplikaci Provozovatele k vyřizování a administraci zpráv (oznámení) a komunikaci s oznamovatelem, vč. případně i plnění povinností dle zákona o ochraně oznamovatelů nebo pokud je Klientem školské či jiné obdobné zařízení k prevenci a řešení šikany nebo jiného obdobného jednání (dále jen „Služby“).

1.2 Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s běžným procházením internetových stránek www.nntb.cz, a nikoliv v souvislosti s poskytováním Služeb (tedy mimo uživatelská rozhraní  www.admin.nntb.cz nebo www.upozorneni.nntb.cz), se řídí Podmínkami a pravidly užívání internetových stránek.

1.3 Klient je povinen seznámit se s těmito VOP, přičemž registrací na Internetové stránky a/nebo v Aplikaci nebo jiným užíváním (např. prohlížením) Internetových stránek a/nebo Aplikace bere Klient na vědomí aktuální znění VOP a je povinen se jimi řídit. 

1.4 Klient je povinen seznámit s obsahem těchto VOP veškeré osoby, které budou za Klienta pracovat s či obsluhovat uživatelský účet v Aplikaci.

1.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním a jsou také nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Provozovatelem a Klientem.

2. Předmět smluvního vztahu

2.1 Předmětem smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Klientem je závazek Provozovatele umožnit, aby osoby, které provádí úkon prostřednictvím formuláře na Internetových stránkách a/nebo v Aplikaci (dále jen „Oznamovatel“), kterým informují Klienta o určitých skutečnostech – zpravidla nežádoucí povahy (dále jen „Oznámení“) s použitím přístupového kódu Klienta prostřednictvím formuláře na Internetových stránkách a/nebo Aplikace a závazek Klienta uhradit Provozovateli Odměnu nebo jinou odměnu v souladu s těmito VOP.

2.2 Předmětem smluvního vztahu mezi Provozovatelem na straně jedné a Oznamovatelem na straně druhé je závazek Provozovatele umožnit Oznamovateli užití Internetových stránek za účelem podání oznámení s použitím přístupového kódu Klienta a jeho následné zpřístupnění Klientovi. Tato služba není ze strany Provozovatele ve vztahu k Oznamovateli jakkoli zpoplatněna.

2.3 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je v rámci své činnosti podle článků 2.1 a 2.2 těchto VOP a souvisejícího poskytování Služeb činný jak pro Klienta, tak pro Oznamovatele.

2.4 Provozovatel žádným způsobem nevstupuje do právních vztahů mezi uživateli, zejména mezi Klientem a Oznamovatelem. Práva a povinnosti mezi uživateli podléhají dohodě mezi uživateli a řídí se příslušnými právními předpisy a Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost související se závazky uživatelů či jejich porušením.

3. Licenční ujednání

3.1 V souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (ať již písemně a/nebo prostřednictvím odesláním příslušného elektronického formuláře na Internetových stránkách) poskytne Provozovatel Klientovi oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci v souladu s ustanovením § 2358 a násl. a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a to v rozsahu a způsobem dále stanoveným.

3.2 Licence se sjednává jako nevýhradní. Licence se sjednává co do svého rozsahu jako územně neomezená, časově omezená na dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a množstevně neomezená počtem přístupů, ale technickou stránkou Služeb. Odměna za poskytnutí Licence je součástí Odměny dle 11.1 těchto VOP.

3.3 Klient je oprávněn k přístupu do Aplikace a k užití Služeb, a to pro účely využívání všech funkcionalit Aplikace způsoby dle smlouvy o poskytování služeb a těchto VOP. Klient není oprávněn k rozmnožování ani rozšiřování, pronajímání či půjčování Aplikace.

3.4 Klient je oprávněn užívat Aplikaci a Služby v původní podobě. Klient není oprávněn název Aplikace přejmenovat, upravit, zpracovat, obcházet jakékoliv omezení funkčnosti nebo uživatele nebo jiné omezení Licence či Aplikaci jinak měnit, ani spojit s jiným dílem či zařadit do souborného díla.

3.5 Klient není oprávněn udělit podlicenci (zcela ani zčásti) jakékoliv třetí osobě. Klient je oprávněn postoupit Licenci jakékoliv třetí osobě výlučně a pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele.

4. Obecné podmínky poskytování Služeb

4.1 Provozovatel poskytne Klientovi Služby za těchto podmínek:

 1. Aplikace je při odesílání oznámení i následné komunikaci s řešitelem bezpečná, Aplikace neukládá IP adresy odesílatelů oznámení využívajících Aplikaci a současně je veškerá komunikace i oznámení šifrováno; Poskytovatel však neručí za kompletní anonymitu, protože ta není plně závislá na Poskytovateli, ale současně také na všech subjektech, využívající Aplikaci;
 2. přístup k uživatelskému účtu Klienta v Aplikaci je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem;
 3. pro využití mobilní verze Aplikace je třeba tuto stáhnout z App Store anebo Google Play, a instalovat ji v zařízení Klienta. Mobilní verzi Aplikace může Klient odinstalovat, a to způsobem stanoveným operačním systémem mobilního telefonu; odinstalací nedojde ke zrušení uživatelského účtu Klienta;
 4. podmínkou pro využívání Služeb je přístup k internetu. Klient odpovídá za volbu poskytovatele internetu a úhradu souvisejících nákladů; v případě nevhodného připojení neodpovídá Poskytovatel za ztíženou možnost užívání Služeb.

4.2 Klient je povinen zachovávat v tajnosti přístupové údaje do jeho uživatelského účtu. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta, zejména za zneužití uživatelského účtu Klienta třetími osobami.

4.3 Poskytovatel průběžně přijímá opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality Služeb, v jejichž rámci může provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování Služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny webových stránek, software nebo jiných počítačových programů.

5. Obecné podmínky užívání Služeb

5.1 Klient a jím pověřené osoby či osoby, které jej zastupují, nebo jeho zaměstnanci či jiné osoby v obdobném postavení, je povinen při užívání Internetových stránek a/nebo Aplikace dodržovat tyto VOP, řídit se platnými právními předpisy, jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy. Klient je povinen chovat se vždy tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména Provozovatele nebo ke vzniku jakékoli újmy na straně Provozovatele ani ostatních uživatelů Internetových stránek a/nebo Aplikace nebo dalších osob.

5.2 Klient zejména není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu či technických parametrů Internetových stránek a/nebo Aplikace, narušovat zabezpečení Internetových stránek a/nebo Aplikace, bránit jiným uživatelům v plnohodnotném užívání Internetových stránek a/nebo Aplikace, vytvářet nepravdivý, zavádějící či úmyslně zkreslený nebo jinak nepoctivý obsah a/nebo hrubě neslušný obsah (vulgarismy, hanlivé komentáře apod.), zejména v podobě textu Oznámení.

5.3 Klient odpovídá za veškerou škodu či újmu způsobenou neoprávněným užitím Internetových stránek a/nebo Aplikace a/nebo zásahem do Internetových stránek a/nebo Aplikace a jejích součástí (včetně zdrojového kódu).

6. Odpovědnost za dostupnost a vady aplikace

6.1 Provozovatel odpovídá za to, že dostupnost Internetových stránek a/nebo Aplikace nebude nižší než 90 %, a to měřeno vždy za všechny pracovní dny v kalendářním měsíci od 8:00 do 20:00 hodin v místě připojení serveru Provozovatele k síti. Provozovatel tak zejména neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet, poskytovaného třetími osobami.

6.2 Klient nemá nárok na jakoukoliv náhradu za přerušení, výpadky nebo jiné nedostatky Služeb, potažmo Internetových stránek a/nebo Aplikace, které jsou důsledkem údržby. Provozovatel tímto oznamuje Klientovi, že existují tři typy údržby, a to (i) měsíční plánovaná údržba: dochází k ní v jednom dni během kalendářního měsíce mezi 1:00 hodinou a 5:00 hodinou ranní středoevropského standardního času (dále jen „CEST“), (ii) neplánovaná údržba: může k ní dojít mezi 1:00 hodinou a 5:00 hodinou ranní CEST, pokud je to nezbytné z provozních důvodů a (iii) neodkladná údržba: k ní může dojít kdykoliv, pokud se vyskytne nepředvídaný technický problém, který bude podstatně ovlivňovat poskytování Služeb.

6.3 Klient je povinen oznámit Provozovateli veškeré poruchy, výpadky a další nedostatky Služeb okamžitě po jejich vzniku a ve svém hlášení alespoň uvést, zda k výskytu vady došlo při užívání Internetových stránek a/nebo Aplikace, dále uvést popis situace a činnosti Klienta, které vedly nebo předcházely vzniku vady; popis projevů vady, text chybového hlášení, pokud se objevilo, a případně k hlášení připojit printscreeny obrazovek; popis závažnosti a dopadů vady; popis postupu objednatele při pokusu odstranit vadu, pokud k tomu postupu došlo, nebo uvést informaci, že k tomuto pokusu o odstranění nedošlo (dále jen „Nahlášení vady“).

6.4 Klient provede Nahlášení vady buď telefonicky ve všední den na telefonním čísle +420 775 570 283 v čase od 10:00 do 16:00 hodin a/nebo kdykoliv prostřednictvím emailu info@nntb.cz v čase od 00:00 do 24:00 hodin. Provozovatel každé Nahlášení vady zaregistruje včetně interního identifikačního čísla hlášení, popisu vady a případně dalších skutečností uvedených v hlášení, včetně data a času nahlášení. Nahlášené vady budou Provozovatelem řešeny v reakční době do 48 hodin (dále jen „Reakční doba“). V případě nahlášení vady v čase pracovního volna se Reakční doba začíná počítat ode dne, který bezprostředně následuje po dni pracovního volna Provozovatele.

6.5 Po obdržení Nahlášení vady ze strany Klienta Provozovatel provede analýzu Nahlášení vady a validaci hlášené vady a informuje Klienta v Reakční době o předpokládaném termínu a způsobu vyřešení nahlášené vady. V průběhu řešení hlášené vady je Klient povinen účinně spolupracovat s Provozovatelem a/nebo jím pověřenou osobou, a to zejména při lokalizaci vady a její příčiny, při potřebě opětovného nasimulování vadného stavu, zajištění zálohy aktuálních dat, vytvoření simulačních dat apod., při testování provedených úprav, jakož i při odstraňování důsledků vad, při obnově dat apod.

6.6 Doba pro odstranění vady je počítána od uplynutí Reakční doby a přímo se odvíjí od povahy vady. Provozovatel se však zavazuje odstranit vadu vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od konce Reakční doby (dále jen „Doba pro odstranění vady“).

6.7 Neodstraní-li Provozovatel vadu v Době pro odstranění vady a/nebo je-li dle čl. 6.1 těchto VOP dostupnost Internetových stránek a/nebo Aplikace nižší než 90 % a provedl-li Klient v souladu s čl. 6.2 těchto VOP Nahlášení vady, je oprávněn k náhradě škody. Jakékoliv případné nároky Klienta musí být uplatněny osobou k tomu oprávněnou a způsobem k tomu určeným dle čl. 6 těchto VOP.

7. Základní práva a povinnosti Provozovatele

7.1 V souvislosti s provozem Internetových stránek a Aplikace Provozovatel spravuje registrace Klientů a Oznámení podaná Oznamovatelem.

7.2 Provozovatel bude zasílat Klientovi případná Oznámení, která Oznamovatelé vložili prostřednictvím formuláře s užitím přístupového kódu příslušného Klienta na Internetové stránky a/nebo do Aplikace, a to prostřednictvím Aplikace či v podobě zašifrovaného dokumentu na jeho e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které uvedl při registraci. 

7.3 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Oznámení vložené Oznamovatelem na Internetové stránky a/nebo do Aplikace.

8. Základní práva a povinnosti Klienta

8.1 Klient je povinen se před čerpáním Služeb seznámit s těmito VOP a s Podmínkami užití webu a Služby využívat pouze v souladu s těmito dokumenty.

8.2 Při učinění Oznámení je Oznamovatel povinen vyplnit všechny údaje označené ve formuláři jako povinné. Pokud Oznamovatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění nebude možné Oznámení podat.

9. Podmínky registrace

9.1 Registrovaným uživatelem, se stane takový uživatel Internetových stránek, který má zájem o využívání Služeb a vyplní a odešle příslušný registrační formulář. Při registraci je každý uživatel povinen uvést následující informace: (i) jméno a příjmení, případně firmu a IČO u právnické osoby, (ii) telefonický kontakt s regionální předvolbou, (iii) e-mailovou adresu, (iv) místo trvalého bydliště nebo sídlo právnické osoby, (v) přístupové údaje (heslo a uživatelské jméno). Pokud uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

9.2 Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ (či jiné formulace a ikony) v příslušném registračním formuláři uživatel odešle příslušný formulář a zároveň uděluje svůj souhlas se zněním těchto VOP a pravidel užívání. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinná a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto VOP a případně nesplní další podmínky registrace stanovené Provozovatelem.

9.3 Provedením registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil, k němuž má přístup z Internetových stránek – uživatel je tak Klientem Provozovatele.

9.4 Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména a zaregistrovaného hesla se může registrovaný uživatel – Klient – přihlásit. Klient zároveň získá registrací přístupový kód, který bude používán třetími osobami pro podávání oznámení prostřednictvím internetového formuláře.

9.5 Klient odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně potvrzuje a bere na vědomí, že:

 1. se stane Klientem;
 2. přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a údajům bez svého souhlasu;
 3. poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
 4. Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům Internetových stránek v důsledku událostí, které nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.

9.6 Klient může kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých osobních údajů, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu info@nntb.cz. Poskytnuté údaje může registrovaný uživatel také sám měnit a doplňovat.           

9.7 Veškeré údaje, které Klient při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli pozdější změně údajů Klienta je Klient povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého Klientského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Klient uvede nesprávné, nepřesné údaje.

9.8 Provozovatel je kdykoli oprávněn, a to i bez předchozího oznámení, zablokovat Klientský účet v případě, že Klient poruší své povinnosti plynoucí z právních předpisů nebo těchto VOP nebo pokud k tomu má jakýkoli jiný vážný důvod. Blokací Klientského účtu není dotčeno plnění jakékoli povinnosti Klienta vzniklé v souvislosti s užíváním Internetových stránek a/nebo Aplikace.

10. Vznik smlouvy

10.1 Smlouva o poskytování služeb je mezi Provozovatelem a Klientem uzavřena odesláním objednávky Klienta a současně zaplacením Ceny nebo jiné odměny Provozovateli. Předpokladem pro odeslání objednávky je potvrzení Klienta, že se seznámil s těmito VOP a že s jejich zněním souhlasí. Uzavření smlouvy Provozovatel neprodleně potvrdí Klientovi informativním emailem na Klientem zadaný email.

10.2 Klientovi bude následně vygenerován přístupový kód a zajištěn přístup ke klientskému účtu, umožňujícímu přístup ke Klientskému rozhraní a přijímání Oznámení (dále jen „Klientský účet“) a rozhraní Internetových stránek a/nebo Aplikace, jehož prostřednictvím spravuje Klient svůj Klientský účet (dále jen „Klientské rozhraní“), jejichž prostřednictvím je za podmínek stanovených těmito VOP oprávněn využívat Služby Provozovatele.

10.3 Smlouva o poskytování služeb mezi Provozovatelem a Klientem se uzavírá na dobu neurčitou, nedohodnou-li se Provozovatel a Klient v konkrétním případě jinak. Každá Smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu i bez uvedení důvodu, a to nejpozději tři (3) měsíce před skončením Období. Výpovědní lhůta je tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

11. Platební podmínky

11.1 Za využívání Služeb se Klient zavazuje platit Provozovateli cenu nebo jinou odměnu, jejíž výše se odvíjí od typu zvoleného druhu uživatelského účtu (dále jen „Odměna“), kdy Klient má na výběr mezi verzemi Basic, StandardPremium, které jsou podrobně specifikovány co do rozsahu nabízených funkcí na www.nntb.cz/funkce. Výše příslušné Odměny bude Klientovi k dispozici ke kontrole před odesláním objednávky na Internetových stránkách před uzavřením smlouvy o poskytování s

11.2 Odměna je sjednána periodicky vždy pro období dvanácti (12) po sobě jdoucích kalendářních měsíců a její výše se řídí aktuálním ceníkem zveřejněným na www.nntb.cz/cenik (dále jen „Ceník“). Klient se zavazuje zároveň s Odměnou uhradit DPH v zákonné výši.

11.3 První platba Odměny bude uskutečněna dne, kdy Klient uzavřel smlouvu o poskytnutí služeb. Pro bezprostředně následující Období budou platby Odměny hrazeny Provozovateli předem ke stejnému dni v roce, k jakému Klient uzavřel smlouvu o poskytování služeb.

11. 4 Klient může platbu Odměny provádět kterýmkoliv ze způsobů platby nabízených Provozovatelem na Internetových stránkách. Klient se zavazuje v den splatnosti Odměny mít dostatek finančních prostředků na zaplacení Služeb prostřednictvím vybraného způsobu platby a v případě potřeby aktualizovat vybraný způsob platby pro účely zamezení jeho expirace.

11.5 Nebude-li mít Klient dostatečné finanční prostředky ke dni, kdy je platba Odměny splatná, Provozovatel zašle na emailovou adresu poskytnutou Klientem emailovou zprávu o „neúspěšné platbě“ a pokusí se znovu čerpat Odměnu – nikoliv více než pět (5) krát – prostřednictvím poskytnuté kreditní nebo debetní karty.

11.6 V případě prodlení Klienta se zaplacením Odměny nebo její části Provozovateli delším než 14 kalendářních dnů je Provozovatel oprávněn, za předpokladu předchozí notifikace (e-mailem nebo prostřednictvím Internetových stránek a/nebo Aplikace) o této možnosti, Klientovi omezit nebo dočasně zablokovat užívání Internetových stránek a jeho přístupový kód, příp. Klientský účet Klienta na Internetových stránkách a/nebo v Aplikaci zrušit.

11.7 V případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změně v počtu uživatelů Aplikace na straně Klienta, a to alespoň o sto (100) a více uživatelů, je Klient povinen nejpozději tři (3) měsíce před uplynutím ročního výročí smlouvy požádat Provozovatele o úpravu výše Odměny v závislosti na jiném počtu uživatelů.

11.8 Klient, který vytvořil Klientský účet a na vrub jehož platební metody jsou účtovány příslušné platby za Odměny, nese odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým na daném Klientském účtu dochází. Za účelem udržení kontroly nad Klientským účtem a kvůli tomu, aby k účtu nemohl přistupovat nikdo cizí, by si měl Klient udržet kontrolu nad zařízeními umožňujícími používat Služby, která se používají k přístupu ke Službám a nesdělovat heslo ani údaje o platební metodě přiřazené ke Klientskému účtu žádné další osobě.

12. Zkušební verze

12.1 Provozovatel umožňuje Klientům vyzkoušet si zdarma časově omezenou zkušební verzi poskytovaných Služeb, která slouží výhradně k seznámení se s funkcemi a uživatelským prostředním Internetových stránek a/nebo Aplikace, přičemž je nutné mít na paměti, že rozsah funkcí zkušební verze může být oproti placené verzi poskytovaných Služeb odlišný a může se v čase měnit (dále jen „Zkušební verze“). Zkušební verzi může Klient užívat po časově omezenou dobu 14 dnů od registrace (dále jen „Zkušební období“).

12.2 K získání přístupu do Zkušební verze a oprávnění k jejímu užívání dojde na základě bezplatné registrace dle instrukcí uvedených na Internetových stránkách. V rámci procesu registrace Klient poskytne požadované údaje (včetně kontaktní emailové adresy). Před dokončením registrace Klient potvrdí, že se seznámil s těmito VOP a že s jejich obsahem souhlasí.

12.3 Po dokončení registrace ke Zkušební verzi dojde ke zřízení zkušebního uživatelského účtu Klienta (dále jen „Zkušební účet“). Se Zkušebním účtem jsou v rozsahu umožněném aktuálním funkčním vybavením Zkušební verze spojena stejná nebo obdobná uživatelská práva jako s Klientským účtem v placené verzi.

12.4 Po uplynutí Zkušebního období bude Klient na tuto skutečnost upozorněn na Internetových stránkách a/nebo v Aplikaci a bude mu nabídnuta možnost uzavření smlouvy o poskytování služeb, kdy zaškrtnutím příslušného políčka dojde k notifikaci Provozovatele, který se pro tyto účely s Klientem spojí. Nevyužije-li Klient této možnosti, nebude mít po uplynutí Zkušebního období dále přístup do Zkušební verze.

13. Zpracování osobních údajů

13.1 Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje uživatelů Aplikace v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejícími právními předpisy České republiky a dbá na nejvyšší možný standard zabezpečení osobních údajů subjektů údajů.

13.2 Provozovatel v rámci poskytování Služeb prohlašuje, že v souvislosti s užíváním uživatelských rozhraní dostupných na internetových stránkách www.admin.nntb.cz nebo www.upozorneni.nntb.cz primárně neshromažďuje žádné osobní údaje subjektů údajů, ledaže takové údaje subjekt údajů využívající Služby Provozovateli sám dobrovolně sdělí.

13.3 V případě běžného užívání internetových stránek www.nntb.cz, a tedy nikoliv v souvislosti s poskytováním Služeb, shromažďuje Poskytovatel osobní údaje subjektu údajů výlučně pro marketingové účely v souladu s dokumentem  Zásady ochrany osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto VOP a který blíže upravuje pravidla, podle kterých Provozovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů.

13.4 Nedílnou součástí těchto VOP je zpracovatelská smlouva (smlouva o zpracování osobních údajů) blíže upravující práva a povinnosti Provozovatele jako zpracovatele a Klienta jako správce vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejících právních předpisů České republiky, v rámci zpracování osobních údajů Provozovatelem pro Klienta při poskytování Služeb.

13.5 Provozovatel zabezpečuje data a vzdálený přístup šifrováním a používá další prostředky ochrany dat na síti, aby co nejvíce omezil možnost neoprávněného vniknutí do sítě a zneužití dat Klienta.

14. Ochrana práv provozovatele, odpovědnost

14.1 Provozovatel je držitelem veškerých práv, zejména majetkových autorských práv podle Autorského zákona, k Internetovým stránkám a Aplikaci a ke všem jejich součástem, s výjimkou obsahu Oznámení zpřístupněných prostřednictvím Internetových stránek a/nebo Aplikace Klientovi nebo v jejich zastoupení, jakožto autorskému dílu, a to zejména ke grafice, multimediálnímu obsahu, zdrojovému kódu softwarových aplikací, které tvoří součást Internetových stránek a/nebo Aplikace, stejně jako k celkovému pojetí a nápadu Internetových stránek a Aplikace a všech součástí jejich zpracování. Užití jakékoliv součásti Internetových stránek a/nebo Aplikace (zejména jejich grafické podoby, multimediálního obsahu, zdrojového kódů atd.) je možné jen s výslovným svolením Provozovatele. 

14.2 V případě neoprávněného užití jakékoli součásti Internetových stránek a/nebo Aplikace bez souhlasu Provozovatele je Provozovatel oprávněn využít veškerých prostředků na ochranu svých práv a oprávněných zájmů v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „Autorský zákon“), tj. zejména práva domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. V případě neoprávněného parazitování na nápadu Provozovatele realizovaného prostřednictvím Internetových stránek a/nebo Aplikace nebo jiného neoprávněného jednání proti zájmům Provozovatele, je Provozovatel oprávněn využít zejména veškerých prostředků právní ochrany podle Občanského zákoníku včetně požadavku, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav a případně požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

14.3 Provozovatel neodpovídá za funkčnost Internetových stránek ani Aplikace, ani za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost informací zveřejněných na Internetových stránkách a/nebo v Aplikaci. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost Internetových stránek a/nebo Aplikace v jakémkoli rozsahu nebo měnit obsah informací zveřejněných na Internetových stránkách a/nebo v Aplikaci. Provozovatel neodpovídá Klientovi za žádné škody, které by jim tím mohly být způsobeny. Případné ukončení Internetových stránek a/nebo Aplikace nebude mít vliv na nároky Provozovatele na zaplacení odměny dle těchto VOP, na kterou mu již dříve vznikl nárok.

14.4 Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoli částí Internetových stránek a/nebo Aplikace, jenž je vytvářen Klientovi, tj. zejména, nikoli však pouze, za obsah profilů Klientů a obsah Oznámení, ani za pravdivost, aktuálnost a přesnost uveřejněných údajů.

14.5 Provozovatel je oprávněn kdykoli kontrolovat soulad užívání Internetových stránek a/nebo Aplikace s těmito VOP a od Klienta požadovat okamžitou nápravu, zejména v podobě úpravy či smazání informace, která je v rozporu s těmito VOP.

15. Kontaktní údaje

15.1 Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá komunikace související provozem Internetových stránek a/nebo Aplikace a těmito VOP ve směru k Provozovateli vedena prostřednictvím kontaktů uvedených výše.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 V průběhu provozu Internetových stránek a/nebo Aplikace mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu pozdějších změn těchto VOP. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn změnit VOP v nezbytném rozsahu. O změně VOP je Provozovatel povinen Klienta neprodleně informovat prostřednictvím Klientského rozhraní Internetových stránek a/nebo Aplikace a/nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu sdělenou Klientem. Klient je oprávněn jakoukoli změnu VOP odmítnout, o čemž je povinen Provozovatele vyrozumět v Klientském rozhraní a/nebo e-mailovou zprávou, a to nejpozději do pěti (5) dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně VOP doručeno. V případě odmítnutí změny VOP je Klient povinen s okamžitou platností ukončit užívání Internetových stránek a/nebo Aplikace. V takovém případě bude ze strany Provozovatele zrušena registrace Klienta na Internetových stránkách a/nebo v Aplikaci. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností změny VOP, Klientovi zejména v důsledku ukončení užívání Internetových stránek a/nebo Aplikace nevzniká nárok na vrácení či prominutí Odměny poskytované Služby.

16.2 Práva a povinnosti Provozovatele a Klienta týkající se Internetových stránek a/nebo Aplikace a/nebo vznikající v souvislosti s užíváním Internetových stránek a/nebo Aplikace neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména Občanským zákoníkem. V případě rozporu těchto VOP s individuální dohodou uzavřenou mezi Provozovatelem a Klientem, mají přednost ustanovení individuální dohody.

16.3 Případné spory, které vzniknou v souvislosti s užíváním Internetových stránek a/nebo Aplikace, s uzavřením smluv o poskytování služeb a s těmito VOP, budou řešeny výhradně podle práva České republiky (s vyloučením kolizních norem), a to před příslušnými soudy České republiky, určenými podle adresy sídla Provozovatele.

16.4 Nedílnou a závaznou součástí těchto VOP jsou pravidla nakládání s osobními údaji, která jsou v aktuálním znění dostupná na www.nntb.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

16.5 Tyto VOP jsou účinné ode dne 1. dubna 2022.

PŘIHLÁSIT SE K NEWSLETTERU

FaceUp Technology s.r.o. © 2022