Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

Provozovatel

FaceUp Technology s.r.o., IČO: 061 42 630, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100325 (dále jen „Provozovatel“ nebo „FaceUp“).

Provozovatele můžete kontaktovat:

 1. poštou na adrese FaceUp Technology s.r.o., Údolní 33, 602 00 Brno;
 2. e-mailem na adrese podpora@nntb.cz; nebo
 3. jiným způsobem uvedeným na internetových stránkách Provozovatele.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto VOP upravují práva a povinnosti vznikající v souvislosti s užíváním produktu Provozovatele prostřednictvím uživatelských rozhraní dostupných na internetových stránkách admin.nntb.cz osobou, která uzavře s Provozovatelem smlouvu o poskytnutí produktu (dále jen „Smlouva“ a „Klient“).

1.2 Prostřednictvím produktu jsou zejména přijímány a ukládány zprávy (oznámení) od třetích osob (oznamovatelů) prostřednictvím mobilní aplikace FaceUp a/nebo internetových stránek app.nntb.cz. Tyto zprávy jsou  následně zpřístupňovány Klientovi prostřednictvím profilu či zasláním v podobě zašifrovaného dokumentu. Klient tímto využívá produkt Provozovatele zejména k vyřizování a administraci zpráv, komunikaci s oznamovatelem a archivaci, jakož i plnění povinností dle národní a evropské legislativy týkající se ochrany oznamovatelů (dále jen „Produkt“).

1.3 Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s běžným procházením internetových stránek nntb.cz, a nikoliv v souvislosti s poskytováním Produktu (tedy mimo uživatelská rozhraní  admin.nntb.cz nebo app.nntb.cz), se řídí Podmínkami a pravidly užívání internetových stránek.

1.4 Klient je povinen seznámit se s těmito VOP, přičemž registrací na internetových stránkách a/nebo v aplikaci Provozovatele nebo jiným užíváním (např. prohlížením) těchto internetových stránek a/nebo aplikace Provozovatele bere Klient na vědomí aktuální znění VOP a je povinen se jimi řídit.

1.5 Klient je povinen seznámit s obsahem těchto VOP veškeré osoby, které budou za Klienta a s jeho vědomím pracovat s uživatelským účtem a/nebo jej budou prostřednictvím internetových stránek a/nebo aplikace Provozovatele obsluhovat.

1.6 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním a jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Klientem (ať již prostřednictvím objednávky a/nebo prostřednictvím odesláním příslušného elektronického formuláře na internetových stránkách Provozovatele).

2. Předmět smluvního vztahu

2.1 Předmětem smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Klientem je zejména závazek Provozovatele umožnit, aby osoby, které provádí úkon prostřednictvím formuláře na internetových stránkách a/nebo v aplikaci Provozovatele (dále jen „Oznamovatel“), kterým informují Klienta o skutečnostech zpravidla nežádoucí povahy (dále jen „Oznámení“), mohly takové Oznámení prostřednictvím internetových stránek a/nebo aplikace Provozovatele učinit a  dále závazek Klienta uhradit Provozovateli Odměnu nebo jinou odměnu v souladu s těmito VOP, jakož i další s tímto související závazky stanovené v těchto VOP.

2.2 Předmětem Smlouvy je dále závazek Provozovatele umožnit Oznamovateli užití internetových stránek a/nebo aplikace Provozovatele za účelem podání oznámení a jeho následné zpřístupnění Klientovi. Zpřístupnění Produktu pro tyto účely není ze strany Provozovatele ve vztahu k Oznamovateli jakkoli zpoplatněna a .

2.3 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je v rámci své činnosti podle článků 2.1 a 2.2 těchto VOP a souvisejícího poskytování Produktu činný jak pro Klienta, tak pro Oznamovatele.

2.4 Provozovatel žádným způsobem nevstupuje do právních vztahů mezi uživateli, zejména mezi Klientem a Oznamovatelem. Práva a povinnosti mezi uživateli podléhají dohodě mezi uživateli a řídí se příslušnými právními předpisy a Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost související se závazky uživatelů či jejich porušením.

3. Licenční ujednání

3.1 V souvislosti s uzavřením Smlouvy poskytne Provozovatel Klientovi také oprávnění k výkonu práva užívat Produkt Provozovatele v souladu s ustanovením § 2358 a násl. a § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), a to v rozsahu a způsobem dále stanoveným (dále jen „Licence“).

3.2 Licence se sjednává jako nevýhradní a co do svého rozsahu jako územně neomezená, časově omezená na dobu trvání Smlouvy a s počtem přístupů do administrace dle zvolené verze Produktu. Odměna za poskytnutí Licence je součástí Odměny dle 11.1 těchto VOP.

3.3 Klient je oprávněn k užití Produktu, a to pro účely využívání všech jeho funkcionalit způsoby dle Smlouvy a těchto VOP. Klient není oprávněn k rozmnožování ani rozšiřování, pronajímání či půjčování Produktu. Klient není oprávněn udělit podlicenci (zcela ani zčásti) jakékoliv třetí osobě. Klient je oprávněn postoupit Licenci jakékoliv třetí osobě výlučně a pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele. Tato omezení se nevztahují na případy uvedené v 3.4 těchto VOP.

3.4 Klient je i bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn využívat Produkt v rámci obchodní skupiny Klienta společně s dalšími osobami, které jsou pod kontrolou Klienta - např. dceřiná společnost nebo organizační složka Klienta (dále jen „Spřízněné osoby“). Kontrolou se rozumí možnost pomocí vlivu rozhodujícím významným způsobem ovlivnit chování osoby, obchodní korporace, či jiné entity. Vlivem se rozumí zejména přímé a/nebo nepřímé oprávnění nakládat s podílem v obchodní korporaci a/nebo jiné entitě, s nimž je spojeno alespoň 50 % všech hlasů v takové obchodní korporaci a/nebo entitě.

3.5 Pakliže Klient již využívá a/nebo bude užívat Produkt společně se Spřízněnými osobami, je povinen o této skutečnosti prostřednictvím e-mailu informovat bezodkladně Provozovatele a současně tyto Spřízněné osoby Provozovateli identifikovat. Klient na vlastní odpovědnost zajistí ze strany Spřízněných osob dodržování veškeré relevantní smluvní dokumentace Provozovatele, včetně těchto VOP, jakož i dodržování veškerých právních předpisů v souvislosti s užíváním Produktu, přičemž je za jejich dodržování ze strany Spřízněných osob a/nebo za případný vznik škody způsobený Spřízněnými osobami při využívání Produktu přímo odpovědný.

3.6 Klient je oprávněn užívat Produkt v původní podobě. Klient není oprávněn název Produktu nebo jeho části přejmenovat, upravit, zpracovat, obcházet jakékoliv omezení funkčnosti nebo uživatele nebo jiné omezení Licence či Produkt jinak měnit, ani spojit s jiným dílem či zařadit do souborného díla.

3.7 Klient uzavřením Smlouvy uděluje Provozovateli souhlas s užitím obchodního označení, firmy či jména Klienta a dalších osob, jejichž zaměstnanci budou využívat Produkt prostřednictvím uživatelského účtu Klienta jako referenci pro marketingové účely v jakékoli formě či podobě, nedohodnou-li se Klient a Provozovatel odlišně. 

4. Obecné podmínky poskytování Produktu

4.1 Provozovatel poskytne Klientovi Produkt za těchto podmínek:

 1. při odesílání oznámení i následné komunikaci s řešitelem je Produkt zcela bezpečný,  neukládá IP adresy Oznamovatelů a současně je veškerá komunikace v rámci Produktu i samotné oznámení šifrováno; Poskytovatel však neručí za kompletní anonymitu, protože ta není zcela závislá na Poskytovateli, ale současně také na všech subjektech, využívající Produkt, jakož i na Oznamovatelích;
 2. přístup Klienta k Produktu je zabezpečen minimálně e-mailem (adresou elektronické pošty) a heslem;
 3. pro využití mobilní aplikace Provozovatele pro účely podávání oznámení je nutné tuto stáhnout z App Store anebo Google Play, a instalovat ji v mobilním zařízení;
 4. podmínkou pro využívání Produktu je přístup k internetu. Klient odpovídá za volbu poskytovatele internetu a úhradu souvisejících nákladů; v případě nevhodného připojení neodpovídá Poskytovatel za ztíženou možnost užívání Produktu.

4.2 Klient je povinen zachovávat v tajnosti přístupové údaje do jeho uživatelského účtu. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta, zejména za zneužití uživatelského účtu Klienta třetími osobami.

4.3 Poskytovatel průběžně přijímá opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality dostupnosti Produktu, v jejichž rámci může provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování Produktu za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny webových stránek, software nebo jiných počítačových programů.

5. Obecné podmínky užívání Produktu

5.1 Klient a jím pověřené osoby, Spřízněné osoby či osoby, které jej zastupují nebo jeho zaměstnanci či jiné osoby v obdobném postavení, jsou povinny při užívání Produktu dodržovat tyto VOP, řídit se platnými právními předpisy, jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy. Klient je povinen chovat se vždy tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména Provozovatele nebo ke vzniku jakékoli újmy na straně Provozovatele ani ostatních uživatelů Produktu nebo dalších osob.

5.2 Klient zejména není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu či technických parametrů Produktu, narušovat jeho zabezpečení, bránit jiným uživatelům v jeho plnohodnotném užívání, vytvářet nepravdivý, zavádějící či úmyslně zkreslený nebo jinak nepoctivý obsah a/nebo hrubě neslušný obsah (vulgarismy, hanlivé komentáře apod.).

5.3 Klient odpovídá za veškerou škodu či újmu způsobenou neoprávněným užitím Produktu a/nebo zásahem do Produktu a jeho součástí (včetně zdrojového kódu).

6. Odpovědnost za dostupnost a vady Produktu

6.1 Provozovatel odpovídá za to, že dostupnost Produktu nebude nižší než 90 %, a to měřeno vždy za všechny pracovní dny v kalendářním měsíci od 8:00 do 20:00 hodin v místě připojení serveru Provozovatele k síti. Provozovatel tak zejména neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet, poskytovaného třetími osobami.

6.2 Klient nemá nárok na jakoukoliv náhradu za přerušení, výpadky nebo jiné nedostatky Produktu, které jsou důsledkem údržby. Provozovatel tímto oznamuje Klientovi, že existují tři typy údržby, a to (i) měsíční plánovaná údržba: dochází k ní v jednom dni během kalendářního měsíce mezi 1:00 hodinou a 5:00 hodinou ranní středoevropského standardního času (dále jen „CEST“), (ii) neplánovaná údržba: může k ní dojít mezi 1:00 hodinou a 5:00 hodinou ranní CEST, pokud je to nezbytné z provozních důvodů a (iii) neodkladná údržba: k ní může dojít kdykoliv, pokud se vyskytne nepředvídaný technický problém, který bude podstatně ovlivňovat poskytování Produktu.

6.3 Klient je povinen oznámit Provozovateli veškeré poruchy, výpadky a další nedostatky Produktu bezodkladně po jejich vzniku a tyto ve svém hlášení detailně popsat a uvést, zda k jejich výskytu došlo při užívání internetových stránek a/nebo aplikace Provozovatele, jakož případně i další relevantní informace (dále jen „Nahlášení vady“).

6.4 Klient provede Nahlášení vady bezodkladně prostřednictvím e-mailu podpora@nntb.cz. Provozovatel každé Nahlášení vady zaregistruje včetně interního identifikačního čísla hlášení, popisu vady a případně dalších skutečností uvedených v hlášení, včetně data a času nahlášení. Nahlášené vady budou Provozovatelem řešeny v reakční době do 48 hodin (dále jen „Reakční doba“). V případě nahlášení vady v čase pracovního volna se Reakční doba začíná počítat ode dne, který bezprostředně následuje po dni pracovního volna Provozovatele.

6.5 Po obdržení Nahlášení vady ze strany Klienta Provozovatel provede analýzu Nahlášení vady a validaci hlášené vady a informuje Klienta v Reakční době o předpokládaném termínu a způsobu vyřešení nahlášené vady. V průběhu řešení hlášené vady je Klient povinen účinně spolupracovat s Provozovatelem a/nebo jím pověřenou osobou, a to zejména při lokalizaci vady a její příčiny, při potřebě opětovného nasimulování vadného stavu, zajištění zálohy aktuálních dat, vytvoření simulačních dat apod., při testování provedených úprav, jakož i při odstraňování důsledků vad, při obnově dat apod.

6.6 Doba pro odstranění vady je počítána od uplynutí Reakční doby a přímo se odvíjí od povahy vady. Provozovatel se však zavazuje odstranit vadu vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od konce Reakční doby (dále jen „Doba pro odstranění vady“). 

6.7 Neodstraní-li Provozovatel vadu v Době pro odstranění vady a/nebo je-li dle čl. 6.1 těchto VOP dostupnost Produktu nižší než 90 % a provedl-li Klient v souladu s čl. 6.2 těchto VOP Nahlášení vady, je oprávněn k náhradě škody. Jakékoliv případné nároky Klienta musí být uplatněny osobou k tomu oprávněnou a způsobem k tomu určeným dle čl. 6 těchto VOP.

7. Základní práva a povinnosti Provozovatele

7.1 Provozovatel bude zpřístupňovat Klientovi případná Oznámení, která Oznamovatelé vložili prostřednictvím formuláře na internetových stránkách a/nebo v mobilní aplikaci Provozovatele, a to zpravidla prostřednictvím profilu či zasláním v podobě zašifrovaného dokumentu, je-li Klientem neregistrované školské zařízení.

7.2 Provozovatel z povahy věci nenese žádnou odpovědnost za obsah Oznámení vložené Oznamovatelem na internetové stránky a/nebo do aplikace Provozovatele.

8. Základní práva a povinnosti Klienta

8.1 Klient je povinen se před užíváním Produktu seznámit s těmito VOP a s Podmínkami užití webu a Produkt využívat pouze v souladu s těmito dokumenty.

8.2 Při učinění Oznámení je Oznamovatel povinen vyplnit všechny údaje označené ve formuláři jako povinné. Pokud Oznamovatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění nebude možné Oznámení podat.

9. Podmínky registrace

9.1 Registrovaným uživatelem, se stane takový uživatel internetových stránek Provozovatele, který má zájem o užívání Produktu a vyplní a odešle příslušný registrační formulář. Při registraci je každý uživatel povinen uvést následující informace: (i) jméno a příjmení, případně firmu a IČO u právnické osoby, (ii) telefonický kontakt s regionální předvolbou, (iii) e-mailovou adresu, (iv) místo trvalého bydliště nebo sídlo právnické osoby, (v) přístupové údaje (heslo a uživatelské jméno); a (vi) lokalizaci serveru s datovým úložištěm dle čl. 9.2 těchto VOP. Pokud uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

9.2 V souvislosti s registrací uživatele postupem dle čl. 9.1 těchto VOP si uživatel zvolí z uvedených možností lokalizaci serveru s datovým úložištěm, na který budou ukládána uživatelská data shromážděná v souvislosti s využíváním Produktu. Výchozí server s datovým úložištěm pro již registrované uživatele je server lokalizovaný na území Evropské unie. Změna lokalizace serveru s datovým úložištěm je možná pouze s předchozím souhlasem Poskytovatele. Ukládání uživatelských dat na server s datovým úložištěm mimo uvedené možnosti registračního formuláře je možné jen dle technických možností Provozovatele a s jeho předchozím souhlasem. Tento článek se aplikuje obdobně i pro případ uzavření smlouvy prostřednictvím objednávky dle čl. 10.4 těchto VOP.

9.3 Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ (či jiné formulace a ikony) v příslušném registračním formuláři uživatel odešle příslušný formulář a zároveň uděluje svůj souhlas se zněním těchto VOP a pravidel užívání. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinná a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto VOP a případně nesplní další podmínky registrace stanovené Provozovatelem.

9.4 Provedením registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil, k němuž má přístup z internetových stránek Provozovatele – uživatel se tak stane Klientem Provozovatele.

9.5 Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména a zaregistrovaného hesla se může registrovaný uživatel – Klient – přihlásit a to prostřednictvím internetových stránek a/nebo aplikace Provozovatele.

9.6 Klient odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně potvrzuje a bere na vědomí, že:

 1. se stane Klientem;
 2. přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a údajům bez svého souhlasu;
 3. poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
 4. Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům Produktu v důsledku událostí, které nemohl objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.

9.7 Klient může kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých osobních údajů, a to prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu podpora@nntb.cz. Poskytnuté údaje může registrovaný uživatel také sám měnit a doplňovat.

9.8 Veškeré údaje, které Klient při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli pozdější změně údajů Klienta je Klient povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého Klientského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Klient uvede nesprávné, nepřesné údaje.

9.9 Provozovatel je kdykoli oprávněn, a to i bez předchozího oznámení, zablokovat Klientský účet v případě, že Klient poruší své povinnosti plynoucí z právních předpisů nebo těchto VOP nebo pokud k tomu má jakýkoli jiný vážný důvod. Blokací Klientského účtu není dotčeno plnění jakékoli povinnosti Klienta vzniklé v souvislosti s užíváním Produktu.

10. Vznik smlouvy

10.1 Smlouva mezi Provozovatelem a Klientem může být uzavřena prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného pro tyto účely na internetových stránkách Provozovatele nebo formou objednávky, přičemž oba tyto způsoby uzavření Smlouvy podléhají režimu těchto VOP a bez předchozího souhlasu s nimi není možné Smlouvu uzavřít.

10.2 Klientovi bude po uzavření Smlouvy zajištěn přístup ke klientskému účtu, umožňujícímu přístup ke Klientskému rozhraní a přijímání Oznámení (dále jen „Klientský účet“) a rozhraní pro administraci Produktu, jehož prostřednictvím spravuje Klient svůj Klientský účet (dále jen „Klientské rozhraní“), jejichž prostřednictvím je za podmínek stanovených těmito VOP oprávněn využívat Produkt Provozovatele.

uzavření prostřednictvím internetových stránek

10.3 Dojde-li k uzavření Smlouvy prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na internetových stránkách Provozovatele, Smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení ceny nebo jiné odměny Provozovateli podle článku 11.1 těchto VOP. 

uzavření prostřednictvím objednávky

10.4 Dojde-li k uzavření Smlouvy formou objednávky, Smlouva vznikne okamžikem, kdy Provozovatel objednávku Klienta písemně akceptuje – v tom okamžiku vznikne Provozovateli nárok na úhradu ceny nebo jiné odměny ze strany Klienta. Uzavření smlouvy Provozovatel neprodleně potvrdí Klientovi informativním e-mailem na Klientem zadaný e-mail.

10.5 Má-li dojít k uzavření Smlouvy prostřednictvím objednávky, Klient vystaví a zašle Provozovateli písemnou objednávku nejpozději deset (10) pracovních dnů před požadovaným datem zpřístupnění Produktu. Provozovatel není povinen později přijatou objednávku akceptovat.

10.6 Objednávka Klienta musí vždy obsahovat následující informace:

 1. identifikaci Klienta včetně uvedení počtu jeho zaměstnanců a/nebo žáků, kontaktní osobu Klienta její e-mailové adresy;
 2. specifikaci objednávané verze Produktu (Basic, Standard Premium);
 3. požadované datum zpřístupnění Produktu; a
 4. další informace relevantní pro příslušnou objednávku.

10.7 Provozovatel zašle podepsanou nebo jinak prokazatelně potvrzenou objednávku Klientovi do následujících pěti (5) pracovních dnů od jejího obdržení. Potvrzení objednávky musí obsahovat výpočet Odměny za zpřístupnění Produktu a odkaz na tyto VOP a jejich závaznost pro objednávku. Dnem doručení potvrzené objednávky dojde k uzavření Smlouvy.

11. Platební podmínky

11.1 Za využívání Produktu se Klient zavazuje platit Provozovateli cenu nebo jinou odměnu, jejíž výše se odvíjí od typu zvoleného druhu uživatelského účtu (dále jen „Odměna“), nedohodnou-li se Provozovatel a Klient odlišně. Klient má na výběr mezi verzemi BasicStandardPremium, které jsou podrobně specifikovány co do rozsahu nabízených funkcí na nntb.cz/cenik-organizace pro obchodní společnosti a na nntb.cz/cenik-skoly pro školní verzi, která je určena pro mateřské, základní a střední školy. Výše Odměny bude Klientovi k dispozici ke kontrole před odesláním objednávky prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na internetových stránkách Provozovatele.

11.2 Odměna je sjednána periodicky vždy pro každé období, které činí zpravidla dvanáct (12) po sobě nepřetržitě jdoucích kalendářních měsíců od uzavření Smlouvy (dále jen „Období“), není-li ujednáno jinak a její výše se řídí příslušným aktuálním ceníkem zveřejněným nntb.cz/cenik-organizace pro obchodní společnosti nebo na nntb.cz/cenik-skoly pro školská zařízení  (dále jen „Ceník“), neujednají-li si Provozovatel a Klient jinak. Klient se zavazuje zároveň s Odměnou uhradit DPH v zákonné výši.

11.3 První platba Odměny bude uskutečněna dne, kdy Klient uzavřel Smlouvu, nedohodnou-li se Klient a Provozovatel odlišně. Pro bezprostředně následující Období budou platby Odměny hrazeny Provozovateli předem ke stejnému dni v roce, k jakému Klient uzavřel Smlouvu.

11.4 Klient provede platbu Odměny způsobem, který si zvolil při uzavření Smlouvy – při uzavření Smlouvy prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na internetových stránkách Provozovatele buď platbou platební kartou online prostřednictvím platební brány a/nebo bankovním převodem; při uzavření Smlouvy formou objednávky způsobem v Objednávce sjednaným. Klient se zavazuje v den splatnosti Odměny mít dostatek finančních prostředků na zaplacení Odměny prostřednictvím ve Smlouvě vybraného způsobu platby a v případě potřeby aktualizovat vybraný způsob platby pro účely zamezení jeho expirace.

11.5 Nebude-li mít Klient dostatečné finanční prostředky ke dni, kdy je platba Odměny splatná, Provozovatel zašle na e-mailovou adresu poskytnutou Klientem e-mailovou zprávu o „neúspěšné platbě“ a pokusí se znovu čerpat Odměnu – nikoliv více než pět (5) krát – prostřednictvím poskytnuté kreditní nebo debetní karty.

11.6 V případě prodlení Klienta se zaplacením Odměny nebo její části Provozovateli delším než čtrnáct (14) kalendářních dnů je Provozovatel oprávněn, za předpokladu předchozí notifikace (e-mailem nebo prostřednictvím internetových stránek a/nebo aplikace Provozovatele) o této možnosti, Klientovi omezit nebo dočasně zablokovat užívání Produktu, příp. Klientský účet Klienta zrušit.

11.7 V případě, že v průběhu trvání Smlouvy dojde ke změně v počtu uživatelů Produktu na straně Klienta, a to v případě Klienta s méně než 1.000 uživateli alespoň o sto (100) a více uživatelů a v případě Klienta s více než 1.000 uživateli alespoň o tři sta (300) a více uživatelů, je Klient povinen nejpozději tři (3) měsíce před uplynutím ročního výročí smlouvy požádat Provozovatele o úpravu výše Odměny v závislosti na jiném počtu uživatelů.

11.8 Klient, který vytvořil Klientský účet a na vrub jehož platební metody jsou účtovány příslušné platby za Odměny, nese odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým na daném Klientském účtu dochází. Za účelem udržení kontroly nad Klientským účtem a kvůli tomu, aby k účtu nemohl přistupovat nikdo cizí, by si měl Klient udržet kontrolu nad zařízeními umožňujícími používat Produkt, která se používají k přístupu k Produktu a nesdělovat heslo ani údaje o platební metodě přiřazené ke Klientskému účtu žádné další osobě.

12. Trvání smlouvy

12.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nedohodnou-li se Provozovatel a Klient odlišně.

12.2 Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu i bez uvedení důvodu, a to nejpozději tři (3) měsíce před skončením Období. Výpovědní lhůta je tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

13. Zkušební verze

13.1 Provozovatel umožňuje Klientům vyzkoušet si zdarma časově omezenou zkušební verzi Produktu, která slouží výhradně k seznámení se s jeho funkcemi a uživatelským prostředím, přičemž je nutné mít na paměti, že rozsah funkcí zkušební verze může být oproti placené verzi Produktu odlišný a může se v čase měnit (dále jen „Zkušební verze“). Zkušební verzi může Klient užívat po časově omezenou dobu 14 dnů od registrace (dále jen „Zkušební období“).

13.2 K získání přístupu do Zkušební verze a oprávnění k jejímu užívání dojde na základě bezplatné registrace dle instrukcí uvedených na internetových stránkách Provozovatele. V rámci procesu registrace Klient poskytne požadované údaje (včetně kontaktní e-mailové adresy). Před dokončením registrace Klient potvrdí, že se seznámil s těmito VOP a že s jejich obsahem souhlasí.

13.3 Po dokončení registrace ke Zkušební verzi dojde ke zřízení zkušebního uživatelského účtu Klienta (dále jen „Zkušební účet“). Se Zkušebním účtem jsou v rozsahu umožněném aktuálním funkčním vybavením Zkušební verze spojena stejná nebo obdobná uživatelská práva jako s Klientským účtem v placené verzi.

13.4 Po uplynutí Zkušebního období bude Klient na tuto skutečnost upozorněn na internetových stránkách a/nebo v aplikaci Provozovatele a bude mu nabídnuta možnost uzavření Smlouvy, kdy zaškrtnutím příslušného políčka dojde k notifikaci Provozovatele, který se pro tyto účely s Klientem spojí. Nevyužije-li Klient této možnosti, nebude mít po uplynutí Zkušebního období dále přístup do Zkušební verze.

14. Zpracování osobních údajů

14.1 Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje uživatelů Produktu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejícími právními předpisy České republiky a dbá na nejvyšší možný standard zabezpečení osobních údajů subjektů údajů.

14.2 Provozovatel v rámci zpřístupnění Produktu prohlašuje, že v souvislosti s užíváním uživatelských rozhraní dostupných na internetových stránkách admin.nntb.cz nebo app.nntb.cz primárně neshromažďuje žádné osobní údaje subjektů údajůledaže takové údaje subjekt údajů využívající Produkt Provozovateli sám dobrovolně sdělí.

14.3 V případě běžného užívání internetových stránek nntb.cz, a tedy nikoliv v souvislosti se zpřístupněním Produktu, shromažďuje Poskytovatel osobní údaje subjektu údajů výlučně pro marketingové účely v souladu s dokumentem  Zásady ochrany osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto VOP a který blíže upravuje pravidla, podle kterých Provozovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů.

14.4 Nedílnou součástí těchto VOP je zpracovatelská smlouva (smlouva o zpracování osobních údajů) blíže upravující práva a povinnosti Provozovatele jako zpracovatele a Klienta jako správce vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejících právních předpisů České republiky, v rámci zpracování osobních údajů Provozovatelem pro Klienta při poskytování Produktu.

14.5 Provozovatel zabezpečuje data a vzdálený přístup šifrováním a používá další prostředky ochrany dat na síti, aby co nejvíce omezil možnost neoprávněného vniknutí do sítě a zneužití dat Klienta.

15. Ochrana práv provozovatele, odpovědnost

15.1 Provozovatel je držitelem veškerých práv, zejména majetkových autorských práv podle Autorského zákona, k Produktu a ke všem jeho součástem, s výjimkou obsahu Oznámení zpřístupněných prostřednictvím internetových stránek a/nebo aplikace Provozovatele Klientovi nebo v jejich zastoupení, jakožto autorskému dílu, a to zejména ke grafice, multimediálnímu obsahu, zdrojovému kódu softwarových aplikací, které tvoří součást Produktu, stejně jako k celkovému pojetí a nápadu Produktu a všech součástí jeho zpracování. Užití jakékoliv součásti Produktu (zejména jeho grafické podoby, multimediálního obsahu, zdrojového kódů atd.) je možné jen s výslovným svolením Provozovatele.

15.2 V případě neoprávněného užití jakékoli součásti Produktu bez souhlasu Provozovatele je Provozovatel oprávněn využít veškerých prostředků na ochranu svých práv a oprávněných zájmů v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „Autorský zákon“), tj. zejména práva domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. V případě neoprávněného parazitování na nápadu Provozovatele realizovaného prostřednictvím Produktu nebo jiného neoprávněného jednání proti zájmům Provozovatele, je Provozovatel oprávněn využít zejména veškerých prostředků právní ochrany podle Občanského zákoníku včetně požadavku, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav a případně požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

15.3 Provozovatel neodpovídá nad rámec specifikovaný v těchto VOP za funkčnost Produktu, ani za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost informací zveřejněných na internetových stránkách a/nebo v aplikaci Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího částečně nebo zcela omezit funkčnost Produktu v jakémkoli rozsahu nebo měnit obsah informací zveřejněných na internetových stránkách a/nebo v aplikaci Provozovatele. Provozovatel neodpovídá Klientovi za žádné škody, které by jim tím mohly být způsobeny. Případné ukončení poskytování Produktu nebude mít vliv na nároky Provozovatele na zaplacení odměny dle těchto VOP, na kterou mu již dříve vznikl nárok.

15.4 Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoli částí Produktu, jenž je vytvářen Klientovi, tj. zejména, nikoli však pouze, za obsah profilů Klientů a obsah Oznámení, ani za pravdivost, aktuálnost a přesnost uveřejněných údajů.

15.5 Klient souhlasem s těmito VOP bere na vědomí, že Oznamovateli je umožněno v souvislosti s podáním Oznámení využít technologie interního automatického / strojového překladu obsahu Oznámení, a to prostřednictvím programového řešení integrováno v Produktu (dále jen „Strojový překlad“). Provozovatel je držitelem veškerých práv, zejména majetkových práv podle Autorského zákona, k technologii Strojového překladu a nevyužívá k jeho poskytování služeb třetích stran. Provozovatel z povahy věci není ani nemůže být odpovědný za správnost překladu obsahu Oznámení prostřednictvím Strojového překladu, ani za jakýkoliv vznik případné škody v souvislosti s užitím Strojového překladu.

15.6 Provozovatel je oprávněn kdykoli kontrolovat soulad užívání Produktu s těmito VOP a od Klienta požadovat okamžitou nápravu, zejména v podobě úpravy či smazání informace, která je v rozporu s těmito VOP.

16. Kontaktní údaje

16.1 Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá komunikace související s poskytováním Produktu a těmito VOP ve směru k Provozovateli vedena prostřednictvím kontaktů uvedených výše.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 V průběhu poskytování Produktu mohou nastat okolnosti, které vyvolají rozumnou potřebu pozdějších změn těchto VOP. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn změnit VOP v nezbytném rozsahu. O změně VOP je Provozovatel povinen Klienta neprodleně informovat prostřednictvím Klientského rozhraní Produktu a/nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu sdělenou Klientem. Klient je oprávněn jakoukoli změnu VOP odmítnout, o čemž je povinen Provozovatele vyrozumět v Klientském rozhraní a/nebo e-mailovou zprávou, a to nejpozději do pěti (5) dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámení o změně VOP doručeno.

17.2 V případě odmítnutí změny VOP je Klient povinen s okamžitou platností ukončit užívání Produktu. V takovém případě bude ze strany Provozovatele zrušena registrace Klienta na internetových stránkách a/nebo v aplikaci Provozovatele. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností změny VOP, Klientovi zejména v důsledku ukončení užívání Produktu nevzniká nárok na vrácení či prominutí Odměny poskytovaného Produktu.

17.3 Práva a povinnosti Provozovatele a Klienta týkající se Produktu a/nebo vznikající v souvislosti s užíváním Produktu neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména Občanským zákoníkem. V případě rozporu těchto VOP s individuální dohodou uzavřenou mezi Provozovatelem a Klientem, mají přednost ustanovení individuální dohody.

17.4 Případné spory, které vzniknou v souvislosti s užíváním Produktu, s uzavřením Smlouvy a s těmito VOP, budou řešeny výhradně podle práva České republiky (s vyloučením kolizních norem), a to před příslušnými soudy České republiky, určenými podle adresy sídla Provozovatele.
 

Nedílnou a závaznou součástí těchto VOP jsou Zásady ochrany osobních údajů a Produktové zásady ochrany osobních údajů.

Tyto VOP jsou účinné ode dne 19. června 2023.

NOVINKY O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ