Podmínky užití webu

Internetové stránky na doméně www.nntb.cz (dále jen „Internetové stránky") jsou vytvořené a spravované společností FaceUp Technology s.r.o., IČO: 061 42 630, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100325 (dále jen „Provozovatel" nebo „FaceUp").

Provozovatele můžete kontaktovat:

 1. poštou na adrese FaceUp Technology s.r.o., Údolní 33, 602 00 Brno;
 2. e-mailem na adrese podpora@nntb.cz; nebo
 3. jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách.

Obecně k podmínkám a pravidlům užívání Internetových stránek 

Tyto podmínky a pravidla užívání, které upravují užívání Internetových stránek se vztahují na návštěvníky a uživatele Internetových stránek na doméně www.nntb.cz provozovaných Provozovatelem. 

Jakýmkoli užitím Internetových stránek nebo kliknutím na jakýkoli odkaz uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami užívání. V případě, že s nimi jakýkoli uživatel nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky a služby Provozovatele užívat.

Službami je myšleno zejména přijímání zpráv (oznámení) prostřednictvím internetového formuláře od třetích osob a jejich následné uložení do aplikace provozované Provozovatelem a jejich zpřístupnění Registrovanému uživateli (jak je definováno níže) prostřednictvím profilu či zaslání v podobě zašifrovaného dokumentu, čímž Registrovaný uživatel využívá Internetové stránky a služby Provozovatele k plnění povinností dle zákona o ochraně oznamovatelů nebo pokud je Registrovaným uživatelem škola k prevenci a řešení šikany nebo jiného obdobného jednání (dále jen „Služby").

Uživatelé jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách užívání. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách užívání je Provozovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená v těchto Podmínkách užívání a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. 

Změny podmínek a pravidel užívání

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit tyto Podmínky užívání. Aby byl uživatel informován o všech případných změnách, Provozovatel doporučuje uživateli si pravidelně číst Podmínky užívání. Užívání Internetových stránek podléhá aktuálním Podmínkám užívání v době použití.

Přístup a dostupnost Internetových stránek 

Přístup

Přístup na Internetové stránky je zdarma a volně přístupný všem. Přístup do některých částí Internetových stránek  a poskytování Služeb podléhá vytvoření osobního účtu nebo použití přístupového kódu. Uživatel nese náklady za připojení a vybavení spojené s přístupem k internetu a používáním Internetových stránek a náklady za využívání Služeb.

Uživatel nesmí zasahovat nebo narušovat funkčnost Internetových stránek. Uživateli je zakázán přístup na Internetové stránky jiným způsobem, než je rozhraní, které mu za tímto účelem poskytnul Provozovatel. Přístup na Internetové stránky jakýmkoli jiným způsobem se považuje za neoprávněný.

Dostupnost

Provozovatel si vyhrazuje právo, že Internetové stránky nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby Internetové stránky byly dostupné, s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Provozovatele.

Chování uživatele

Za důsledky svých činů spojených s užíváním Internetových stránek poskytovaných Provozovatelem nese odpovědnost uživatel. 

Uživatel nesmí užívat Internetové stránky k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Internetových stránek poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito Podmínkami užívání či oprávněnými zájmy Provozovatele. 

Pokud uživatel umožní umisťovat obsah na Internetové stránky jiným uživatelům nebo jim umožní jinak sdílet služby poskytované ze strany Provozovatele, je odpovědný za to, že služby budou třetími osobami užívány v souladu s těmito Podmínkami užívání a právními předpisy. Uživatel nahradí Provozovateli škodu, která mu vznikne v souvislosti s užíváním Internetových stránek či služeb Provozovatele v rozporu s právními předpisy či těmito Podmínkami užívání, ať jím samým nebo jiným uživatelem, kterému uživatel užívání služeb umožnil. Provozovatel nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

Provozovatel může kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit přístup na Internetové stránky, zejména jestliže

 1. uživatel používá Internetové stránky v rozporu s těmito Podmínkami užívání;
 2. Provozovatel má důvodné podezření, že uživatel používá Internetové stránky v rozporu s platnými právními předpisy a obecně závaznými etickými a morálními principy Provozovatele nebo dobrými mravy, nebo má užívání sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
 3. uživatel používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele;
 4. uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci Internetových stránek a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Internetových stránek;
 5. uživatel nehradí poplatky za Služby;
 6. Provozovatel má důvodné pochybnosti, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba než Registrovaný uživatel;
 7. uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Internetových stránek nebo data na nich uložená.

V případě, že je možné některé prvky Internetových stránek stahovat, uživatel může stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu, resp. pro vlastní nekomerční užití. 

Uživatel nesmí z příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.

Odpovědnost uživatele

Uživatel užívá Internetové stránky na vlastní odpovědnost. 

Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele na skutečnost, že užívání Služeb v rozporu s těmito Podmínkami užívání může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

Provozovatel je oprávněn identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

Uživatel je osobně odpovědný za nastavení počítačových a telekomunikačních zdrojů nezbytných pro přístup na Internetové stránky a za znalosti nezbytné pro používání internetu a přístupu na Internetové stránky.

Uživatel je srozuměn s tím, že obsah Internetových stránek je určen především pro přijímání zpráv prostřednictvím internetového formuláře od třetích osob a jejich následné uložení do aplikace provozované Provozovatelem a jejich zpřístupnění uživateli prostřednictvím profilu či zaslání v podobě zašifrovaného dokumentu a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.

Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek a pravidel užívání.

Uživatel nesmí postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se Provozovatelí v souvislosti s užíváním Internetových stránek či služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

Uživatel je srozuměn s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele dle těchto Podmínek a pravidel užívání, jakákoli práva a povinnosti Provozovatele vyplývající z poskytování služeb a provozu Internetových stránkách vůči uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu uživatele postoupeny na třetí osoby.
 

Vyloučení odpovědnosti Provozovatele

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:

 1. funkčnost datové sítě uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
 2. jakékoli případné škody, které uživateli vzniknou, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Internetových stránek nebo služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
 3. obsah Internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
 4. to, že Internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné externí internetové stránky nebo jiné externí internetové zdroje či sociální pluginy. Pokud Provozovatel nemá kontrolu nad těmito externími internetovými stránkami, zdroji či sociálními pluginy, nemůže být Provozovatel odpovědný za správnost, aktuálnost a dostupnost těchto externích internetových stránek, zdrojů či sociálních pluginů a nemůže převzít žádnou odpovědnost za obsah, reklamu, produkty, služby nebo jakékoli jiné informace nebo data dostupná na nebo z těchto externích internetových stránek, zdrojů či sociálních pluginů. Kromě toho Provozovatel nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé škody nebo ztráty vyplývající nebo související s používáním nebo spoléháním se na obsah, zboží nebo služby dostupné na těchto externích internetových stránkách, zdrojích či sociálních pluginech.

Nakládání s obsahem Internetových stránek ze strany uživatele

Internetové stránky a jakýkoli software nezbytně používaný v souvislosti s nimi může obsahovat důvěrné informace; obsah Internetových stránek v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, a jejich zdrojový kód (popř. zdrojový kód jakéhokoli počítačového programu nezbytně používaného v souvislosti s ním) představují autorská díla chráněna autorským právem, popř. (dle druhu obsahu) jinými předměty práv duševního vlastnictví, náležící Provozovateli nebo třetím osobám.

Pokud není uvedeno jinak, práva duševního vlastnictví k obsahu a veškerým informacím jakékoli povahy obsažené na Internetových stránkách a každý z prvků tvořících Internetové stránky (obrázky, ilustrace, texty, grafické prvky atd.), včetně softwaru a databáze vytvořené pro Internetové stránky (dále jen „Obsah") jsou výhradním vlastnictvím Provozovatele, který neuděluje žádnou licenci ani žádné jiné právo než právo na prohlížení Internetových stránek.

Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Provozovatele, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů Provozovatele nebo uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele nebo dotčených třetích osob.

Uživatel nesmí kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, měnit design nebo sestavení nebo se jakýmkoli jiným způsobem pokoušet najít zdrojový kód (kromě případů stanovených zákonem), prodat, postoupit, sublicencovat nebo převádět jakýmkoli způsobem veškerá práva týkající se celého Obsahu nebo jeho části.

Uživatel nesmí měnit celý Obsah nebo jeho část, zejména software, nebo používat upravené verze softwaru a zejména (aniž by byl tento seznam vyčerpávající) za účelem získání neoprávněného přístupu ke službě a přístupu k Internetovým stránkám jakýmkoli jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní poskytovaného Provozovatelem pro tento účel.

Jakékoli úplné nebo částečné rozmnožování, upravování nebo použití ochranných známek, ilustrací, obrázků a symbolů nebo jakéhokoli jiného Obsahu z jakéhokoli důvodu a na jakémkoli médiu bez výslovného předchozího písemného souhlasu Provozovatele anebo vlastníka příslušných práv duševního vlastnictví, je přísně zakázáno. Totéž platí pro všechna autorská práva, které se objevují a/nebo používají na Internetových stránkách.

Rozmnožování celého Obsahu nebo jeho části je povoleno výlučně pro účely osobního a soukromého použití, jakékoli rozmnožování a jakékoli použití kopií vytvořených pro jiné účely je výslovně zakázáno.

Jakékoli vytváření odkazů na Internetové stránky, jakékoli formování Internetových stránek a obecněji jakékoli použití jakéhokoli prvku tvořící Internetové stránky, podléhá předchozímu a výslovnému souhlasu Provozovatele, který může být kdykoli odvolán podle jeho vlastního uvážení. Provozovatel může (i) požádat o odstranění jakéhokoli odkazu na Internetových stránkách, který nebyl nebo již není povolen, a (ii) požadovat náhradu škody za jakoukoli škodu, která by tím byla způsobena.

Změny na Internetových stránkách

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit tyto Internetové stránky. 

Užívání Internetových stránek podléhá aktuálním Podmínkám užívání v době použití.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení, změnu či doplnění těchto Podmínek užívání, a to i bez předchozího upozornění uživatelů, přičemž změna je účinná dnem, kdy jsou aktualizované Podmínky užívání zveřejněny na Internetových stránkách či v rámci služby Provozovatele. Souhlas s novým zněním Podmínek užívání vyjádří uživatel tím, že bude Internetové stránky či služby Provozovateli nadále používat.

Tyto Podmínky užívání a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami užívání, které se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, jsou příslušné české soudy.

Tyto Podmínky užívání jsou účinné ode dne 29.11.2021.