Zásady ochrany osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

FaceUp Technology s.r.o., IČO: 061 42 630, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100325 (dále jen „FaceUp“ nebo „my“), tímto v pozici správce, popř. zpracovatele, osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), informuje všechny návštěvníky internetových stránek www.nntb.cz (dále jen „Internetové stránky“), své klienty a obchodní partnery, jsou-li fyzickými osobami, či zaměstnance svých klientů a obchodních partnerů, případně uchazeče o zaměstnání (dále jen „Subjekty údajů“ nebo „Vy“), o zpracování jejich osobních údajů.

Tyto obecné zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete v souvislosti s návštěvou Internetových stránek, budou-li naplňovat níže uvedená specifika.

Správcem osobních údajů je společnost FaceUp Technology s.r.o., IČO: 061 42 630, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100325 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje FaceUp:

 1. poštou na adrese FaceUp Technology s.r.o., Údolní 567/33, 602 00 Brno;
 2. e-mailem na adrese info@nntb.cz; nebo
 3. jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách.

Přečtěte si, prosím, pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat v souvislosti s běžným užíváním našich Internetových stránek. Tyto Zásady se nevztahují na zpracovávání osobních údajů v souvislosti s užíváním našeho produktu – platformy NNTB, jehož prostřednictvím jsou zejména přijímány a ukládány zprávy (oznámení) od třetích osob (oznamovatelů) prostřednictvím mobilní aplikace FaceUp a/nebo internetových stránek www.app.nntb.cz (dále jen „Produkt“). Více informací o zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním Produktu je k dispozici zde.

Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se Vám snažíme poskytnout pouze relevantní informace o ochraně soukromí v souvislosti s běžným užíváním Internetových stránek, a k tomu využíváme jednoduchou formu těchto Zásad. Pro Vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Údaje, které o Vás zpracováváme

Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jaké a jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme, s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování odborných informací o ochraně osobních údajů a umožňovali Vám získat podstatné informace o ochraně osobních údajů.

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje, pokud navštívíte naše Internetové stránky nebo se chystáte využít náš Produkt, a pro tento účel s námi uzavíráte smlouvu nebo s námi jinak komunikujete. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s užíváním Produktu, a nikoliv s běžným procházením Internetových stránek, je detailně upraveno v samostatných zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

Vybrané osobní údaje nám můžete také poskytnout komunikací s námi např. prostřednictvím telefonu, e-mailu či jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách.

Na Internetových stránkách používáme pro zvýšení Vašeho uživatelského zážitku při prohlížení Internetových stránek vybrané soubory cookies, jejichž pomocí můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Podmínky zpracovávání Vašich osobních údajů prostřednictvím souborů cookies, jakož i způsob nastavení Vašich preferencí a souhlasu s užíváním těchto souborů je detailně popsán v Cookies Policy.

Jedná se především o tyto situace:

Subjekt údajů

Kategorie osobních údajů

Role FaceUp

Zaměstnanci, členové a/nebo pověřené osoby nově se registrujících obchodních partnerů

Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo /je-li to nutné/, adresa trvalého pobytu či bydliště nebo sídla, IČO, DIČ)

Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Fakturační a platební údaje (zejm. číslo účtu a bankovní spojení)

Údaje o výkonu činnosti

Údaje ze vzájemné komunikace

Správce i zpracovatel

Obchodní partneři – fyzické osoby

Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo /je-li to nutné/, adresa trvalého pobytu či bydliště nebo sídla, IČO, DIČ)

Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Fakturační a platební údaje (zejm. číslo účtu a bankovní spojení)

Údaje o výkonu činnosti

Údaje ze vzájemné komunikace

Správce i zpracovatel

Návštěvníci webu

osobní údaje shromažďujeme při návštěvě webu pouze v rámci jeho běžného procházení pro marketingové účely, nikoliv v souvislosti s využíváním našeho Produktu – platformy NNTB – typicky jde o údaje získané prostřednictvím Cookies (více v Cookie Policy), IP adresa, Údaje o prohlížeči, informačním systému a rozlišení. Tyto údaje však nejsou shromažďovány v souvislosti užíváním našeho Produktu, ale pouze v souvislosti s běžným procházením našich Internetových stránek.

Správce

Návštěvníci webu využívající chat

E-mailová adresa

Jméno a příjmení (bylo-li sděleno či vyplývá-li z e-mailové adresy)

Údaje ze vzájemné komunikace

Správce

Odběratelé newsletteru, e-booku aj.

E-mailová adresa

Jméno a příjmení (bylo-li sděleno či vyplývá-li z e-mailové adresy)

Telefonní číslo

Označení Vaší organizace

Údaje ze vzájemné komunikace

Správce

Zaměstnanci a členové orgánů NNTB nebo spolupracující osoby se kterými má FaceUp uzavřenou smlouvu 

Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, případě datum narození, adresa trvalého pobytu či bydliště nebo sídla)

Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, login do platformy NNTB, telefonní číslo)

Informace o zaměstnavateli či vztahu ke klientovi nebo obchodnímu partnerovi

Údaje ze vzájemné komunikace

Správce i zpracovatel

Uchazeči o zaměstnání

Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo /je-li to nutné/, adresa trvalého pobytu či bydliště)

Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Údaje ze vzájemné komunikace a poskytnuté při vyjádření zájmu o zaměstnání

Správce i zpracovatel


 

Zejména je to v případech, kdy:

(i) je to nezbytné pro splnění smlouvy (např. poskytnutí služeb oznamovacího systému, pracovní smlouva, smlouva o spolupráci či jiná smlouva), jejíž jste Vy nebo společnost či jiná právnická osoba, k níž jste v určitém vztahu, smluvní stranou, nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy (např. výběrové řízení s uchazeči o zaměstnání či jednání s potenciálními klienty a partnery) (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); nebo

(ii) je to po nás vyžadováno příslušnými právními předpisy (např. pracovněprávními předpisy, daňovými předpisy) (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); nebo

(iii) jste nám k tomu udělil/a Váš souhlas (např. e-mailová adresa pro zasílání marketingových sdělení), kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR); nebo

V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to poštou na adrese našeho sídla nebo e-mailem na info@nntb.cz.

(iv) je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR) nebo je zpracování nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas (čl. 9 odst. 2 písm. c) GDPR); nebo

(v) je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce (např. v případě povinnosti informovat zákonné zástupce dítěte u podezření na šikanu ve škole) (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo je zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů (čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR); nebo

(vi) je to naším oprávněným zájmem v zájmu zvyšování kvality našich služeb Vám poskytovaných, v souvislosti s navazujícím informováním o novinkách týkajících se FaceUp a NNTB vůči našim klientům nebo například ochrana sítě proti poškozujícímu jednání (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

Využití informací

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme zejména k tomu, abychom Vám poskytli náš Produkt, plnili naše smluvní závazky vůči Vám nebo našim obchodním nebo jiným partnerůmplnili naše zákonné povinnostiupozornili Vás na změny Produktu a/nebo abychom náš Produkt vylepšovali.

Vaše osobní údaje využíváme vždy pouze pro účely, pro které jsme je získali.

Vaše vybrané údaje (e-mailová adresa) používáme rovněž pro účely přímého marketingu. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich e-mailových adres za účelem zasílání našich novinek, pokud jste s takovým zasíláním novinek udělili svůj souhlas. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru. Případně nás informujte na e-mailové adrese uvedené níže.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Sdělování Vašich informací

Vaše osobní údaje nám poskytnuté v souvislosti s běžným procházením Internetových stránek nemáme v plánu sdělovat nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Sdělování Vámi nám poskytnutých osobních údajů v souvislosti s přímým užíváním Produktu je detailně upraveno v samostatných zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Dbáme na nejvyšší možný standard zabezpečení Vašich osobních údajů. Pokud je to nezbytné pro realizaci smluvního vztahu či pro běžné fungování FaceUp a/nebo Internetových stránek, můžeme ve výjimečných případech Vaše osobní údaje v nutném rozsahu sdílet se smluvními partnery FaceUp (např. IT služby, advokáti atd.). Předpokladem takového sdílení Vašich osobních údajů je však vždy uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s každým takovým smluvním partnerem FaceUp, která bude garantovat nejvyšší standard ochrany Vašich osobních údajů.

Vyžadují-li to právní předpisy nebo náš oprávněný zájem, můžeme ve zcela výjimečných případech Vaše osobní údaje v nutném rozsahu předat státním orgánům (zejména orgánům činným v trestním řízení, soudům a správci daně), avšak vždy v souladu s právními předpisy a pouze za předpokladu, že nám právní předpisy takovou povinnost ukládají anebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje získané v rámci běžného procházení Internetových stránek, zásadně však nikoliv v souvislosti s užíváním Produktu – platformy NNTB, mohou být předány a dále zpracovávány výslovně povolenými zpracovateli a podzpracovateli, a to nad rámec vše uvedených zejména:

 • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a online marketing);
 • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro online marketing);
 • Hotjar, Inc. (nástroje pro webovou analytiku);
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o (nástroje pro online marketing);
 • HubsPot (nástroje pro CRM);
 • Microsoft Corporation (nástroje pro online marketing);
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro online marketing);
 • Imper CZ s.r.o, provozovatel internetových stránek Leady.cz (nástroje pro online marketing); a
 • případně další nově zapojení zpracovatelé a podzpracovatelé, které písemně, včetně e-mailu, oznámíme Správci, kdy vůči těmto novým zpracovatelům a podzpracovatelům má Správce právo vyslovit své námitky, kdy tyto námitky jsme povinni zohlednit.

Zpracováním zpracovávaných osobních údajů budeme pověřovat jen takové zpracovatele či podzpracovatele, kteří poskytují dostatečnou úroveň zabezpečení osobních údajů minimálně v rozsahu požadovaném platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a soukromí.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a partnerů či spolupracovníků klientů či obchodních partnerů FaceUp a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s FaceUp, popř. jiné údaje, které FaceUp obdrží od klienta či obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou vždy zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Zabezpečení dat

Zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné a vhodné systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

Doba uchovávání Vašich osobních údajů

Při nakládání s Vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, zpravidla se jedná o dobu pěti (5) let od podání oznámení.

FaceUp zpracovává osobní údaje třetích osob po dobu trvání právního základu zpracování a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu za účelem výkonu práv a povinností z něj plynoucích, i po jeho skončení k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání oprávněných nároků či pro případná správní řízení. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na konkrétním důvodu jejich uchování, a proto se doba uchovávání různých druhů Vašich osobních údajů v konkrétních případech výrazně liší, přičemž může dosahovat až 5 let od ukončení smluvního vztahu, s výjimkou případů delšího uchování vyžadovaného právními předpisy (např. mzdové listy).

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých dokladů obsahujících Vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat jako důkazy v soudním sporu, ve správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

Vaše práva

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva, vyplývající z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu a doplnění nepřesných a neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů (tzv. právo „být zapomenut“), (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku.

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od nás informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají zpracováváme či nikoliv, a pokud tomu tak je, pak máte právo k těmto osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu osobních údajů – v případě, že se domníváte, že zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo na jejich opravu, případně máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) – v případě, že nás požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, bez zbytečného odkladu tak učiníme, a to zejména v případě, že:

(i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

(ii) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu a tento souhlas odvoláte a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

(iii) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující či oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů;

(iv) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;

(v) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požádat nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

(i) popíráte přesnost osobních údajů;

(ii) zpracování je protiprávní a zároveň jste odmítli výmaz osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;

(iii) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale zároveň je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(iv) vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a prozatím nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů – můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. Na základě Vaší žádosti Vám či jinému správci předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které zpracujeme na základě smlouvy nebo souhlasu, které jste nám poskytl(a). V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely veřejného zájmu nebo pro účely našeho oprávněného zájmu. Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na našem oprávněném zájmu (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to poštou na adrese našeho sídla nebo e-mailem na info@nntb.cz.

Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k příslušnému dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00 Praha 7, e-mail: info@nntb.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní předpis či Vaše práva. 

Pokud si v případě potřeby přejete uplatnit některé z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu: info@nntb.cz nebo poštou na adrese našeho sídla.

Upozorňujeme, že s ohledem na specifický charakter činností FaceUp (zejména poskytování služeb dle zákona na ochranu oznamovatelů a prevence šikany) může být výkon některých práv Subjektů údajů výrazně omezen.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů 

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na ně e-mailem. Kontrolujte tedy, prosím, tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

Ve věci zpracování Vašich osobních údajů nás můžete nás kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu na info@nntb.cz nebo poštou na adrese našeho sídla.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od doručení kompletního sdělení. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom Vás informovali.

Tyto Zásady jsou účinné ode dne 28. listopadu 2022.