Nejčastější otázky o whistleblowingu

 • Co je whistleblowing?

  Scroll to section
 • Kdo je whistleblower?

  Scroll to section
 • Kdo je oznamovatel?

  Scroll to section
 • Co znamená ochrana oznamovatelů?

  Scroll to section
 • Co přináší whistleblowing směrnice?

  Scroll to section
 • Co je zákon o ochraně oznamovatelů?

  Scroll to section
 • Co je whistleblowing zákon (neboli zákon o whistleblowingu)?

  Scroll to section
 • Jak napsat oznámení?

  Scroll to section
 • Co je etický kodex?

  Scroll to section
 • Co je etická linka?

  Scroll to section
 • Co je whistleblowing?

  Termínem whistleblowing označujeme situaci, kdy osoba upozorní na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání. Často může jít o korupci, ale také o ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí. Cílem whistleblowingu je zabránit nehodám, škodám na zdraví a životním prostředí nebo zpronevěře veřejných financí apod. Kromě toho, že má whistleblowing významný celospolečenský přínos, pomáhá také firmám nastavit zdravé a etické prostředí, získat výhodu oproti konkurenci nebo se chránit před negativní reputací.

 • Kdo je whistleblower?

  Whistleblower je v doslovném překladu ten, který zapíská na píšťalku (v angličtině blow the whistle), když se nehraje podle pravidel. Whisteblowery nejčastěji bývají současní či bývalí zaměstnanci, ale mohou jimi být i dodavatelé nebo zákazníci, kteří se stanou svědky nekalého, neetického či nelegálního jednání. Whistleblowerem se může stát každý. Je to něco, co si člověk nezvolí, ale jednoduše se náhodou ocitne v situaci, ke které se musí nějak postavit a rozhodnout se, zda nekalé jednání nahlásí či nikoliv.

 • Kdo je oznamovatel?

  Oznamovatel je český termín pro whistleblowera, a označuje tedy osobu, která upozorňuje na nějaké nekalé, neetické či protiprávní jednání, jehož se stala svědkem. Oznamovateli nejde o osobní prospěch, ale o sjednání nápravy, přičemž se vystavuje potenciálnímu riziku odvetných opatření.

  Zajímá vás více? Stáhněte si kompletního průvodce whistleblowingem v Česku: 

  Máte další otázky o whistleblowingu?

  https://cms.faceup.com/static/image_180_1b9d3b7b6d.png
 • Co znamená ochrana oznamovatelů?

  Ochrana oznamovatelů vychází z legislativních opatření, jako je například whistleblowingová směrnice EU, nebo český zákon o ochraně oznamovatelů. Oznamovatel totiž svým jednáním vystavuje riziku svůj profesní i osobní život a strach z odvety je také hlavním důvodem, proč se lidé bojí nekalé jednání nahlašovat. Oznamovateli potenciálně hrozí propuštění, přeložení na jiné místo, změna rozvržení pracovní doby, snížení mzdy nebo jiné odvetné opatření. Whistleblowery je proto potřeba před různými odvetnými opatřeními chránit. 

 • Co přináší whistleblowing směrnice?

  Evropská směrnice o whistleblowingu vstoupila v platnost 17. prosince 2021. Hlavním cílem Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je ochrana oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowerů). Pro státní sektor to znamenalo především povinnost zavést oznamovací systémy a současně se od tohoto data mohou všichni zaměstnanci soukromých firem svými oznámeními obracet na Ministerstvo spravedlnosti. Všichni tito oznamovatelé pak spadají pod právní ochranu evropské směrnice o whistleblowingu.

 • Co je zákon o ochraně oznamovatelů?

  Zákon o ochraně oznamovatelů se ve svém návrhu vztahuje na všechny veřejné instituce, s výjimkou malých obcí, a firmy nad 50 zaměstnanců a stanoví pro ně následující základní povinnosti:

  • Zavedení interního oznamovacího systému (whistleblowingové platformy) pro příjem a správu oznámení
  • Zajištění tzv. příslušné osoby (řešitele oznámení)
  • Vyhodnocování a prošetřování přijatých oznámení od whistleblowerů
  • Informování oznamovatele o přijetí oznámení a o výsledcích šetření ve stanovených lhůtách
  • Ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními

  Jak splnit požadavky zákona?

  https://cms.faceup.com/static/image_180_1b9d3b7b6d.png
 • Co je whistleblowing zákon (neboli zákon o whistleblowingu)?

  Zákon o whistleblowingu je připravovanou českou legislativní úpravou pro celou oblast whistleblowingu a ochrany oznamovatelů. Vychází ze směrnice EU o whistleblowingu, kterou má implementovat do českého právního řádu. V aktuálním návrhu je český zákon o whistleblowingu o něco přísnější než evropská whistleblowing směrnice, a to ve prospěch oznamovatelů.

  Zajímá vás více? Stáhněte si kompletního průvodce whistleblowingem v Česku:

 • Jak napsat oznámení?

  Oznámení o podezření na nekalé, neetické či protiprávní jednání by mělo obsahovat co nejvíce informací. Ačkoli oznamovatel automaticky spadá pod ochranu zákona a/nebo směrnice o whistleblowingu, všechny informace musí být pravdivé, jinak se na něj ochrana whistleblowingové směrnice ani zákona nevztahuje. Důležité je podpořit tvrzení důkazy, které pomohou při prošetřování podaného oznámení. Oznamovatel by si měl také rozmyslet, zda chce podat oznámení anonymně, nebo zda sdělí organizaci a řešiteli oznámení své jméno. Oznamovatel není povinen z anonymity vystoupit ani později, pokud se tak sám nerozhodne. 

  Přečtěte si, jaké podněty se díky NNTB už podařilo vyřešit:

 • Co je etický kodex?

  Etický kodex je soubor pravidel, která upravují postupy a chování v rámci organizace. Je proto neodmyslitelnou součástí každého compliance programu a pomáhá s nastavením pravidel firemní kultury. Etický kodex firmy vyjadřuje zásady a hodnoty společnosti, slouží k vymezení se proti nelegálním aktivitám, deklaruje zásady poctivosti, transparentnosti, profesionality, morálky ad. Velké celosvětově známé firmy si zpravidla velmi zakládají na jeho detailním zpracování, protože právě správné nastavení a dodržování etických principů je základním požadavkem dosažení tzv. legal compliance.

  Máte další otázky o whistleblowingu?

  https://cms.faceup.com/static/image_180_1b9d3b7b6d.png
 • Co je etická linka?

  Etická linka je whistleblowingový nástroj, který umožňuje podat oznámení na zjištěné nekalé, neetické či protiprávní jednání. Etickou linku zřizují organizace pro své zaměstnance jako bezpečný a anonymní kanál pro podání oznámení, ale mohou ji využít také osoby zvnějšku organizace, jako jsou obchodní partneři a třetí strany. Etická linka může mít různé podoby, například může jít o speciální etickou telefonní linku, ale i sofistikovanou online oznamovací platformu.