ESG a whistleblowing

  Co je ESG a co má společného s whistleblowingem?

  ja .jpeg

  Helena Jezkova

  4 min čtení

  Zkratka ESG, která vychází z anglického „Environmental, Social and Corporate Governance“, udává nový trend ve fungování firem a investování. Poprvé jej zveřejnila v roce 2006 OSN jako součást Principů o odpovědném investování. Podle metody ESG mají firmy podnikat odpovědně, udržitelně, s ohledem na životní prostředí a společnost. Zkrátka jde o zodpovědný a udržitelný přístup k podnikání a také k investování. ESG je relativně nový pojem, ale lze očekávat, že se o něm v souvislosti s udržitelností bude ještě hodně mluvit. 

  Aby se ve firmách dalo ESG měřit, vzniká velké standardů a metrik. Podniky lze měřit pomocí ESG skóre, které je důležitým ukazatelem nejen pro firmy, ale také pro investory a banky. Pro vypočítání ESG skóre bude slouží směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). 

  Kritéria ESG 

  E jako Environment

  Environmentální kritérium hodnotí to, jak firmy ovlivňují životnímu prostředí v následujících oblastech: 

  • Uhlíková stopa
  • Efektivní využívání energií a čisté energie 
  • Množství vyprodukovaného odpadu - emise toxických plynů, odpadová politika, nakládání a likvidace obalových materiálů
  • Šetrné využívaní vodních zdrojů
  • Recyklace a principy cirkulární ekonomiky
  • Využívání inovativních zelených technologií 
  • Využívání surovin a materiálů 
    

  S jako Social 

  Sociální hledisko hodnotí to, jaké prostředí firmy vytváří pro své zaměstnance a jak působí na společnost. 

  • Politika lidských zdrojů, pracovní podmínky a kultura, etický kodex podniku 
  • Dodržování lidských práv a mezinárodních standardů 
  • Rasová, etnická a genderová diverzita
  • Předcházení diskriminaci
  • Compliance management systém, efektivita školení v oblasti compliance
  • Dodržování BOZP (pracovní úrazy, prevence, BOZP zahraničních pracovníků), vyšetřování nehod, péče o zdraví, lékařské prohlídky, kybernetická bezpečnost provozu
  • Odměňování zaměstnanců (příspěvky na pojištění, mateřskou/rodičovskou, lékařské prohlídky, zaměstnanecké dluhopisy, možnosti odkoupení podílu, průměrná mzda muži/ženy) 
  • Podpora komunit (např. zdravotně postižení) 
  • Kolektivní smlouvy a možnosti vyjednávání zaměstnanců 
  • Ochrana osobních údajů 
  • Rekvalifikační kurzy, školení, rozvojové programy
  • Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců – rekvalifikační kurzy, školení, rozvojové programy, workshopy
  • Přijatá opatření nápravy zjištěných nedostatků a jejich implementace 

  G jako Governance

  Pojem Governance lze přeložit jako způsob vedení firem. Toto kritérium hodnotí o fungování firmy uvnitř i navenek, transparentnost či otázku kontroverzních kauz. Součástí „G” je také daňová transparentnost (například firmy se sídlem v daňovém ráji nedosáhnou vysokého bodového ohodnocení). 

  • Nezávislost a odměňování vedení
  • Práva akcionářů
  • Firemní kultura
  • Obchodní etika a etický kodex
  • Daňová transparentnost
  • Boj proti korupci a úplatkářství
  • Whistleblowing
  • Řízení rizik
  • Interní kontroly a audit
  • Struktura auditní komise
  • Compliance

  Reportování podle CSRD směrnice 

  Podle CSRD směrnice budou mít povinnost reportovat nejprve velké společnosti veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci, a to od roku 2025 (za uplnynulý rok 2024). Dále to budou velké společnosti, které splní 2 ze 3 následujících kritérií:

  • Počet zaměstnanců nad 250
  • Obrat nad 1 mld. Kč
  • Rozvaha aktiv ad 500 mil. Kč
    

  Následují malé a střední kótované podniky s výjimkou mikropodniků (kritéria mikropodniku: méně než 10 zaměstnanců, roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 50 mil. Kč) 

  Časová osa ESG reportování dle CSRD směrnice: 

  • 2026 – velké podniky (report za rok 2025)            
  • 2027 – kótované malé a střední podniky (report za rok 2026, mohou prodloužit až o  dva další roky, pokud odůvodní )
  • 2029 – mimoevropské podniky (report za rok 2028) 

  Reportování s sebou sice přináší administrativní zátěž (zejména pro malé a střední podniky), ale zavedení ESG může zlepšit konkurenceschopnost a posílit důvěru zákazníků i obchodních partnerů.

  “Stejně jako k zavedení whistleblowingu, i k CSRD mohou firmy přistoupit buď jako k povinnosti, kterou je třeba splnit nebo jako k příležitost, která může do budoucna výrazně podpořit podnikání a ušetřit spoustu nákladů”, říká spoluzakladatel platformy NNTB.

  Co mají společného ESG a whistleblowing?

  V roce 2023 vešel v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů a zároveň přišla směrnice CSRD, která určuje standardy ESG pro udržitelný rozvoj podniků. Na první pohled se může zdát, že jde dvě odlišné normy, při podrobnějším zkoumání však zjistíte, že se navzájem doplňují. 

  Správně zavedený whistleblowing hraje zásadní roli při odhalování rizik, které ohrožují zásady ESG. Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) přinesl tzv. “ochranu oznamovatelů”, která zajišťuje možnost bezpečně upozornit na nekalé jednání v rámci firem, ať už se jedná o trestnou činnost, problémy na pracovišti, netransparentnost, neetické řízení společnosti nebo poškozování životního prostředí. Whistleblowing tedy výrazně napomáhá snižovat rizika v jednotlivých oblastech ESG. Dává zainteresovaným stranám (zaměstnanci, dodavatelé, …) do rukou nástroj (vnitřní oznamovací systém neboli whistleblowingová platforma), který jim umožní se zapojit a účastnit se udržitelného rozvoje společnosti bez obav z odvety. To podporuje etické chování, odpovědné řízení firem a kulturu transparentnosti.

  Jak pomáhá NNTB s ESG? 

  Platforma NNTB má v oblasti ESG tato využití: 

  1. Zavedení whistleblowingu je jeden z bodů spadajících pod písmeno G, kdy mají firmy povinnost reportovat, jak mají zavedený vnitřní oznamovací systém.
  2. Zavedení NNTB plní velkou řadu bodů, které pod ESG spadají - korupce či diskriminace, etické fungování podniku, vztahy na pracovišti, bezpečnost v práci, odpovědný dodavatelský řetězec, dopad na komunitu (poskytování NNTB školám), management rizik, compliance, předcházení střetu zájmů…
  3. Firmy zavádějící ESG mohou v rámci NNTB vytvořit speciální ESG formulář, prostřednictvím kterého jim budou moct stakeholders oznamovat jakákoliv porušení ESG principů nebo posílat tipy na zlepšení.

  Přečtěte si, jak konkrétně NNTB pomáhá v oblasti ESG

  Máte otázky ohledně ESG nebo whistleblowingu? Domluvte si bezplatnou konzultaci s naším specialistou. 

  faceup whistleblowing

  ja .jpeg

  Helena Jezkova

  4 min čtení
  Sdílejte článek:

  Stáhněte si e-booko whistleblowingu zdarma

  Whistleblowing v českých firmách - jen další byrokracie nebo příležitost?

  E-book whistleblowing ve firmách - cs

  Oznamovací kanál Nenech to být

  Zaveďte NNTB – bezpečnou whistleblowingovou platformu, které důvěřuje už přes 3 000 firem, škol a úřadů.

  whistleblowing system FaceUp CZ
  DOMLUVIT UKÁZKU