ESG,whistleblowing

Jak NNTB pomáhá v oblasti ESG?

ja .jpeg

Helena Jezkova

4 min čtení

Pojem ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) udává nový trend firem v odpovědnosti, udržitelném a transparentním přístupu k podnikání. Při odhalování rizik, které ohrožují zásady ESG, hraje roli také správně zavedený whistleblowing. O tom, co je ESG a co má společného s whistleblowingem jsme se zabývali v minulém článku. Nyní se podíváme na to, jak konkrétně NNTB přispívá k plněním jednotlivých oblastí ESG, které se netýkají pouze whistleblowingu. Co spadá pod jednotlivé oblasti ESG a související přispění NNTB? 

Environment:

Protiprávní jednání v oblasti ochrany životního prostředí může vést k tvrdým postihům (občanskoprávní odpovědnost náhrady škody, správní či trestní sankce, poškození dobrého jména a ztráta konkurenceschopnosti a kredibility podniku). 

Níže jsou uvedeny příklady, kdy oznámení zaměstnanců mohlo předejít poškození životního prostředí: 

 • Velká Británie – Kolektivní žaloba zákazníků šesti vodárenských společností na kompenzaci v hodnotě stovek milionů liber za to, že zamlčely skutečné množství vypouštění odpadních vod do řek a moří.
 • Česká republika – únik toxických látek do řeky Bečvy 
 • Skandál Volkswagen Dieselgate v Německu, kdy automobilka falšovala údaje o emisích naftových motorů. Volkswagen za incident zaplatil doposud téměř 35 miliard dolarů za poplatky a pokuty, propustil zhruba 30 tisíc zaměstnanců a pověst společnosti je trvale poškozena.
 • USA – Zhroucení Champlainových věží z roku 2021 – statik v roce 2018 upozornil vlastníka budovy na velké statické nedostatky budovy, které však nebyly řešeny, v důsledku toho se polovina budovy se 13 patry uprostřed noci zřítila a o život přišlo více než 100 lidí.
 • USA - Lyme Bay Canoe Accident – instruktoři společnosti OLL Limited poskytující outdoorové aktivity dlouhodobě upozorňovali na bezpečnostní nedostatky některých aktivit, tato oznámení však nebyla řešena, načež došlo při školním výletě na kánoi k úmrtí čtyř dětí. Majitel společnosti byl odsouzen ke třem letům vězení a pokutě.

V souvislosti s ochranou životního prostředí lze NNTB využít například

 • K vytvoření kategorizovaného ESG formuláře pro nápady, podněty, oznámení či stížnosti v oblasti zlepšení přístupu podniku k životnímu prostředí.
 • Příjem vstupních údajů zaměstnanců pro výpočet uhlíkové stopy v rámci Scope 3 (služební cesty, dojíždění zaměstnanců do práce, apod.)
 • Řešení dotazů zaměstnanců ohledně přístupu podniku k ochraně životního prostředí  a další. 

Z hlediska odhalování protiprávního jednání NNTB přispívá

 • Dodržování zákonů o ochraně životního prostředí (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a další) 
 • Odhalování greenwashingu jako nekalosoutěžního jednání (unijní právo - Směrnice o právech spotřebitelů, Směrnice o nekalých obchodních praktikách, a Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, české právo – odpovědnost za náhradu škody v souvislosti s nekalou soutěží dle občanského zákoníku, správní a trestní sankce) 

Zavedení NNTB se podnik stane důvěryhodnějším vůči zainteresovaným stranám, zejména investorům a zákazníkům. Zvyšuje se pravděpodobnost odhalení protiprávních jednání podniku, resp. se tak protiprávnímu jednání podniku potenciálně předchází. 

Social

Přístup podniku k sociálním a zaměstnaneckým otázkám by měl být založen na dobré komunikaci se zaměstnanci, kteří se nebojí sdělovat svoje potřeby, podněty a stížnosti. Zavedení whistleblowingového systému NNTB samo o sobě představuje významné měřítko přístupu a naplnění požadavků podniku v rámci sociální oblasti. Přispívá ke zdravému pracovnímu prostředí, zapojení zaměstnanců, což vede k jejich spokojenosti a loajalitě a s tím související produktivitě. Pro investory to může být klíčový ukazatel sociální odpovědnosti podniku, dodržování lidských práv a péče o firemní kulturu.

V souvislosti s naplňováním sociální odpovědnosti podniku lze NNTB využít například

 • Vytvoření kategorizovaného ESG formuláře pro nápady, podněty, oznámení či stížnosti v oblasti zlepšení přístupu podniku k zaměstnaneckým a jiným sociálním otázkám.
 • NNTB systém může nahradit činnost tzv. vnitřního ombudsmana podniku.
 • Předcházení šikaně, toxickému prostředí, rasismu, obtěžování na pracovišti.

Z hlediska odhalování protiprávního jednání NNTB přispívá:

 • dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 • dodržování zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon
 • dodržování zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • předcházení trestní odpovědnosti podniku prokázáním funkčního systému compliance – pro to, aby byl compliance management systém funkční, musí mít podnik zavedena nejen interní policy a provádět pravidelná školení zaměstnanců, ale musí především prokázat, že učinil vše potřebné, aby zaměstnanci policy přijali a pochopili, skrze vnitřní sdělovací systém mohou zaměstnanci sdělovat pochybení či žádat (do)vysvětlení compliance postupů a povinností.

Governance

Dle zprávy Association of Certified Fraud Examiners z roku 2022 je 42 % podvodů odhaleno prostřednictvím oznámení a více než polovina z nich pochází od zaměstnanců. Pouze 16 % podvodů je odhalených interním auditem.

Zavedení systému NNTB může být silným nástrojem v boji proti podvodům, korupci, zpronevěře, úplatkářství a neetickému chování. Pouhá přítomnost systému oznamování může stačit k tomu, aby odradil od páchání jakékoli nelegitimní činnosti. 

V souvislosti s naplňováním sociální odpovědnosti podniku lze NNTB využít obecně například

 • Vytvoření kategorizovaného ESG formuláře pro nápady, podněty, stížnosti a oznámení v oblasti zlepšení přístupu podniku ke správě a řízení
 • Formulář pro vedení evidence darů 
 • Komunikační kanál pro stakeholdery 
   

Z hlediska odhalování protiprávního jednání NNTB:

 • Naplňuje požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
 • Zavedení sdělovacího systému v rámci dodržování nové unijní Směrnice o transparentním odměňování (2021/0050 (COD)  (odhalování diskriminačních rozdílů v odměňování, směrnice stanoví povinnost některým zaměstnavatelů zveřejňovat a zpřístupňovat určité informace, zaměstnavatelé budou mít povinnost poskytnout zaměstnancům informace ohledně rozdílu v odměňování žen a mužů podle kategorií pracovníků vykonávajících stejnou nebo rovnocennou práci – tyto informace jsou dle směrnice označeny za citlivé a neměly by být nijak zveřejňovány, NNTB tedy představuje vhodný kanál pro výměnu takových informací 
 • Přispívá k dodržování zákona č. 253/2008 Sb., některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Přispívá k dodržování zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
 • Přispívá k dodržování zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Přispívá k dodržování daňových a účetních zákonů 

Máte otázky ohledně ESG? Domluvte si bezplatnou konzultaci s naším specialistou. 

faceup whistleblowing

ja .jpeg

Helena Jezkova

4 min čtení
Sdílejte článek:

Stáhněte si e-booko whistleblowingu zdarma

Whistleblowing v českých firmách - jen další byrokracie nebo příležitost?

E-book whistleblowing ve firmách - cs

Oznamovací kanál Nenech to být

Zaveďte NNTB – bezpečnou whistleblowingovou platformu, které důvěřuje už přes 3 000 firem, škol a úřadů.

whistleblowing system FaceUp CZ
DOMLUVIT UKÁZKU